• pl

Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej dla Absolwentów Programu Kirklanda

Fundacja Liderzy Przemian, Realizator Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda we współpracy z Fundacją Kościuszkowską i Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności ogłasza nabór na program stypendialny w USA dla Absolwentów Programu Kirklanda finansowany ze środków Fundacji Kościuszkowskiej – The Kosciuszko Foundation Fellowship. O stypendium mogą się ubiegać absolwenci Programu Kirklanda i Kirkland Research z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy.

W roku akademickim 2024/2025 oferowane jest jedno stypendium trwające od 3 do 4 miesięcy (w okresie od 1 września 2024 r. do 30 czerwca 2025 r.), przeznaczone na studia, badania i/lub nauczanie w szkołach wyższych lub innych instytucjach naukowych w Stanach Zjednoczonych, w zakresie badań związanych z Polską. Fundacja Kościuszkowska zastrzega sobie prawo negocjacji długości pobytu w zależności od realnych potrzeb wynikających ze zgłoszonego projektu.   

Stypendium wynosi 4000 USD miesięcznie (tzw.“flat rate”), w jego ramach stypendysta jest zobowiązany opłacić koszty: podróży (w tym do i z USA), utrzymania (mieszkania i wyżywienia) oraz obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego wymaganego przez uczelnie (ok 1.5 USD dziennie).

Wymagania dotyczące kandydatów:
– absolwent Programu im. Lane’a Kirklanda
– obywatelstwo jednego  z pięciu krajów objętych ofertą (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina) i stałe miejsce zamieszkania w tych krajach lub w Polsce – stopień minimum magistra (M.A./M.Sc.) z rozpoczętym przewodem doktorskim, preferowani są kandydaci ze stopniem doktora lub wyżej
– bardzo dobra znajomość języka angielskiego, umożliwiająca studiowanie i prowadzenie badań naukowych w USA
– dowolna dziedzina studiów i badań, konieczny związek projektu badawczego z Polską

Kandydaci będą proszeni o wskazanie we wniosku aplikacyjnym szkoły wyższej lub innej instytucji naukowej w USA, w której chcieliby przeprowadzić swoje badania naukowe i z którą nawiązali już w tej sprawie kontakt.

Wymagane dokumenty:

  1. Formularz aplikacyjny wypełniony w języku angielskim (FORMULARZ APLIKACYJNY) zawierający m.in. informacje nt. planu badań w Stanach Zjednoczonych (do 500 słów) i listę najnowszych publikacji kandydata
  2. List motywacyjny w języku angielskim (do 1800 znaków) wskazujący konkretne korzyści dla kariery zawodowej kandydata płynące z wyjazdu na stypendium oraz przedstawiający planowane rezultaty pobytu na stypendium (publikacja, artykuł, wywiad itp.)
  3. 2 (dwa) listy polecające w języku angielskim na papierze firmowym instytucji polecającej (osoby rekomendujące kandydata wysyłają je bezpośrednio do Fundacji Liderzy Przemian) – osoby rekomendujące muszą mieć tytuł profesora (tj. Assistant Professor, Associate Professor, Professor, Profesor Uczelni). Przynajmniej jedna z tych osób powinna być spoza instytucji macierzystej kandydata.
  4. Zaproszenie od uczelni, która ma gościć kandydata w USA  
  5. 1 (jedno) zdjęcie paszportowe
  6. Kopia dyplomu (tłumaczenie na język angielski lub polski)
  7. Potwierdzenie zatrudnienia (np.skan „trudowoj knyżki”) (w przypadku zakwalifikowania na rozmowy wymagane tłumaczenie na angielski)

Dokumenty w wersji elektronicznej należy przesyłać na adres: anna.jakowska@kirkland.edu.pl

Termin składania wniosków i dokumentów – 20 grudnia 2023 r.

[Formularz aplikacyjny]
 

Procedura kwalifikacyjna:
Etap I:
– do 20 grudnia 2023 r. – wybór kandydatów na podstawie przesłanych zgłoszeń – analizy dokonań naukowych kandydata/ki, planu badań w USA
– 10-11 stycznia 2024 r. rozmowy przedstawicieli Fundacji Liderzy Przemian i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Skype z wybranymi kandydatami

Etap II:

– rozmowa kwalifikacyjna wybranych kandydatów w Warszawie z komisją Fundacji Kościuszkowskiej (koszty podróży kandydata zostaną pokryte przez Fundację Liderzy Przemian)

Daty rozmów:

12-15 lutego 2024 – Humanities
16 lutego 2024 – Law and Economy
19-23 lutego 2024 – Sciences


Podczas pobytu w USA wybrany stypendysta będzie zobowiązany do przekazania Fundacji Kościuszkowskiej dwóch raportów: „interim report” i „final report” oraz ich kopii do Fundacji Liderzy Przemian.

Szersze informacje o stypendium można znaleźć na stronie:
https://thekf.org/scholarship/exchange-program-to-the-us-grants-and-fellowships/

Pytania nt. konkursu można kierować na adres: anna.jakowska@kirkland.edu.pl