Więcej o aktualnej rekrutacji: REKRUTACJA 2024/2025

SPECJALNA EDYCJA PROGRAMU KIRKLAND RESEARCH DLA KANDYDATÓW Z BIAŁORUSI !!!

Ogłoszenie

PL | BY

Oferta programu

W ramach Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda oferujemy:

Bezpłatny dostęp do zajęć uniwersyteckich na renomowanych polskich uczelniach. Oferta obejmuje 2 semestry studiów w jednym z 4 polskich ośrodków akademickich (Warszawa, Kraków, Wrocław, Lublin) oraz co najmniej 2-tygodniowy staż zawodowy w instytucjach państwowych lub prywatnych
Możliwość napisania pracy naukowej bądź projektu wdrożeniowego pod opieką naukową doświadczonych polskich specjalistów i uczonych
Stypendium w wysokości
22 500 PLN w 9 ratach

Ponadto Administrator Programu zapewnia (w łącznej kwocie ok. 4 200 zł miesięcznie):

możliwość udziału w dodatkowych szkoleniach oraz dofinansowania studiów podyplomowych
zakwaterowanie w Polsce przez okres 9 miesięcy
kurs języka polskiego (w okresie październik-czerwiec)
zakup materiałów i pomocy naukowych
możliwość zakupu laptopa
w ramach pakietu dydaktycznego
i udział w konferencjach
branżowych
ubezpieczenie KL, OC i medyczne w prywatnej służbie zdrowia
podróż do Polski i podróż powrotną (według ustalonych limitów)
udział w programie orientacyjnym oraz zjazdach warsztatowo-integracyjnych stypendystów
opłaty za korzystanie z komunikacji miejskiej
opłaty wizowe

W ramach Programu Kirkland Research oferujemy:

Możliwość prowadzenia badań oraz napisania artykułu naukowego pod opieką doświadczonych pracowników naukowych jednego z 4 ośrodków akademickich w Polsce (Warszawa, Kraków, Wrocław, Lublin)
Stypendium w wysokości 10 800 PLN
w 4 ratach

Ponadto Administrator Programu zapewnia (w łącznej kwocie ok. 4 500 zł miesięcznie):

Zakwaterowanie
w Polsce przez
okres 4 miesięcy
Ubezpieczenie KL,
OC i medyczne
w prywatnej służbie zdrowia
Podróż do Polski i podróż powrotną (według ustalonych limitów)
Udział w programie orientacyjnym oraz
2 zjazdach warsztatowo-integracyjnych stypendystów
Opłaty za korzystanie
z komunikacji
miejskiej
Kurs języka polskiego
(w okresie październik-styczeń)
Zakup materiałów
i pomocy naukowych
Możliwość dofinansowania udziału
w konferencjach branżowych i
zakupu sprzętu potrzebnego
do napisania artykułu naukowego
Opłaty wizowe

Uczelnie afiliacji

Miast afiliacji stypendystów
http://Warszawa

Warszawa

Uniwersytet Warszawski

uw.edu.pl

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

sgh.waw.pl

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

sggw.pl

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej (KSAP)

ksap.gov.pl

Akademia Pedagogiki Specjalnej

aps.edu.pl

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

https://uksw.edu.pl/

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

sgsp.edu.pl
http://Kraków

Kraków

Uniwersytet Jagielloński

uj.edu.pl

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

uek.krakow.pl

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

agh.edu.pl

Krakowska Szkoła Biznesu

ksb.biz.pl
http://Lublin

Lublin

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

umcs.lublin.pl
http://Wrocław

Wrocław

Uniwersytet Wrocławski

uni.wroc.pl

Zasady rekrutacji

Konkurs na stypendia im. Lane’a Kirklanda oraz Programu Kirkland Research ogłaszany jest co roku na początku grudnia, zaś termin zgłoszeń upływa 1 marca.

Programy adresowane są do posiadających wyższe wykształcenie młodych liderów, zainteresowanych rozwojem demokracji, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach i w regionie.
Zaproszenie kierujemy do osób z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji*, Tadżykistanu, Ukrainy i Uzbekistanu.

Do składania wniosków zapraszamy osoby zdecydowane, by po zakończeniu stypendium wrócić do swojego kraju, by wdrażać tam przygotowany w ramach stypendium projekt i zdobytą wiedzę.

* Ze względu na rosyjską pełnoskalową agresję na Ukrainę w lutym 2022 roku, udział kandydatów z Rosji został zawieszony. Jednocześnie wyrażamy szacunek wobec tych Rosjan, a w szczególności uczestników naszego Programu, którzy przeciwstawiają się inwazji swojego kraju na Ukrainę.

 

Kierunki studiów dostępne dla stypendystów Programu Kirklanda oraz Programu Kirkland Research:

 • Ekonomia i zarządzanie
 • Zarządzanie w biznesie, NGO, kulturze,
  edukacji, ochronie środowiska, służbie zdrowia
 • Administracja publiczna
  (rządowa i samorządowa)
 • Prawo
 • Nauki społeczne (psychologia społeczna,
  socjologia)
 • Nauki polityczne i stosunki międzynarodowe
 • Polityka rozwojowa i pomoc humanitarna
 • Ochrona środowiska
 • Zagadnienia bezpieczeństwa
 • Zarządzanie kryzysowe

Praca dyplomowa pisana w ramach stypendium może mieć charakter naukowy lub praktyczny.

Program Kirklanda adresowany jest do osób reprezentujących następujące środowiska:

 • urzędnicy państwowi i samorządowi
 • prawnicy
 • przedsiębiorcy
 • kadra zarządzająca w biznesie, NGO, kulturze, edukacji,
  ochronie środowiska, służbie zdrowia
 • liderzy organizacji pozarządowych,
 • animatorzy kultury i aktywności obywatelskiej
 • nauczyciele akademiccy
 • dziennikarze

Kryteria formalne Programu Kirklanda:

Wykształcenie wyższe (tytuł minimum magistra lub równoważny
Przynajmniej 2 lata przerwy od udziału w poprzednim, dłuższym niż 6 miesięcy stypendium zagranicznym
Wiek do 40 lat
Doświadczenie zawodowe – minimum 2 lata

Studia w ramach Programu Kirklanda mogą być realizowane w języku polskim albo angielskim. Studia w języku angielskim nie są możliwe dla kandydatów z Białorusi i Ukrainy. Znajomość języka polskiego ułatwia pełne skorzystanie z oferty edukacyjnej na polskich uczelniach oraz realizację stażu. Dlatego też kandydaci z Białorusi i Ukrainy oraz pozostali planujący studia w języku polskim, w momencie rozpoczęcia stypendium muszą znać język polski na poziomie umożliwiającym korzystanie z zajęć akademickich i umożliwiającym napisanie pracy dyplomowej (B2). W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci powinni znać jęz. polski co najmniej na poziomie B1. Dla kandydatów posiadających niewystarczającą znajomość języka polskiego, ale którzy uzyskali wysoką ocenę merytoryczną, dopuszczamy możliwość poprawy oceny znajomości języka polskiego poprzez zdanie egzaminu w połowie czerwca. Wynik egzaminu decyduje o ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata na stypendium.

Kandydaci z Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Mołdawii, Kazachstanu, Kirgistanu, Rosji*, Tadżykistanu i Uzbekistanu planujący studia w języku angielskim są zobowiązani do wskazania w formularzu aplikacyjnym konkretnej oferty edukacyjnej w tym języku, w jednym z pięciu ośrodków akademickich wymienionych powyżej. Osoby te obowiązuje w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 oraz podstawowa znajomość języka polskiego – A1. Kandydaci, którzy w trakcie rozmowy wykażą się odpowiednim poziomem merytorycznym, ale w niewystarczającym stopniu będą znali język polski, mają możliwość dalszej nauki języka (Realizator Programu zapewnia materiały do nauki) i zdania egzaminu językowego w połowie czerwca. Wynik egzaminu decyduje o ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata na stypendium.

* Ze względu na rosyjską pełnoskalową agresję na Ukrainę w lutym 2022 roku, udział kandydatów z Rosji został zawieszony. Jednocześnie wyrażamy szacunek wobec tych Rosjan, a w szczególności uczestników naszego Programu, którzy przeciwstawiają się inwazji swojego kraju na Ukrainę.

Premiowane cechy oraz osiągnięcia:

Kandydaci aktywni w swoich środowiskach zawodowych i społecznych
Kandydaci legitymujący się znaczącymi osiągnięciami
Kandydaci, którzy dotąd nie studiowali w Polsce
Kandydaci wybierający studia po polsku

Program Kirkland Research adresowany jest do doświadczonych pracowników naukowych posiadających stopień doktora oraz udokumentowany dorobek w postaci publikacji.

Kryteria formalne Programu Kirkland Research:

 • obywatelstwo i miejsce zamieszkania w jednym
  z krajów objętych Programem (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia,
  Rosja*, Tadżykistan, Ukraina, Uzbekistan)
 • wiek do 45 lat
 • tytuł doktora (kandydat nauk)
 • doświadczenie w pracy naukowej – minimum 4 lata
 • przynajmniej 2 lata przerwy od poprzedniego dłuższego niż 6 miesięcy stypendium zagranicznego
 • osiągnięcia naukowe, w tym publikacje
 • znajomość języka polskiego na poziomie minimum B2

* Ze względu na rosyjską pełnoskalową agresję na Ukrainę w lutym 2022 roku, udział kandydatów z Rosji został zawieszony. Jednocześnie wyrażamy szacunek wobec tych Rosjan, a w szczególności uczestników naszego Programu, którzy przeciwstawiają się inwazji swojego kraju na Ukrainę.

Specjalna edycja Programu Kirkland Research dla Białorusi – PL / BY / RU

Kalendarz rekrutacji

Etapy rekrutacji

1/03 Deadline
Każdego roku termin nadsyłania aplikacji ubiega 1 marca.

I etap

ocena formalna wniosków

II etap

ocena merytoryczna wniosków przez ekspertów z danych dziedzin. Osoby zaproszone do III etapu zostają powiadomione o tym pocztą elektroniczną do 25 marca

III etap

rozmowy kwalifikacyjne (koniec marca/kwiecień)

Wyniki

Informacja o ostatecznych rezultatach konkursu wysyłana e-mailem do końca maja. Kandydaci, którzy zostaną wybrani do udziału w Programie warunkowo będą mieli możliwość zdania egzaminu językowego organizowanego w połowie czerwca

Wymagane dokumenty

1

Formularz zgłoszeniowy wypełniony on-line:

 • ankieta danych personalnych,
 • uzasadnienie chęci wzięcia udziału w Programie; projekt pobytu zawierający zarys pracy, która miałaby powstać w wyniku stypendium oraz propozycje dotyczące realizacji stypendium i plany wykorzystania zdobytej w Polsce wiedzy (4000-6000 znaków ze spacjami).
2

Dwa listy referencyjne wykazujące dotychczasowe osiągnięcia i kwalifikacje kandydata oraz nadzieje wiązane z dalszym jego rozwojem i pracą na polu zawodowym lub/i społecznym (w języku polskim, rosyjskim lub angielskim) wysłane drogą elektroniczną. Autorami listów rekomendacyjnych nie mogą być członkowie rodziny kandydata ani współmałżonkowie/partnerzy życiowi.

3

Kopia dyplomu ukończenia studiów (ewentualnie kopia dyplomu kandydata nauk) wysłane drogą elektroniczną.

Przykładowy formularz zgłoszeniowy w PDF
Where
to learn
Polish
language
on-line?

FAQ

NIE. Aby uczestniczyć w Programie trzeba mieć dyplom ukończenia przynajmniej czteroletnich studiów wyższych. W momencie ubiegania się o stypendium kandydat powinien posiadać dyplom potwierdzający posiadanie tytułu (dyplom magistra lub licencjata).

TAK. Kandydaci decydujący się na studia angielskojęzyczne powinni znaleźć konkretny program studiów w tym języku na jednej z polskich uczelni oraz powinni znać język polski w stopniu podstawowym tzn. powinni rozumieć język pisany i mówiony oraz umieć się porozumieć w codziennych sytuacjach bytowych.

Projekt pobytu jest bardzo ważną częścią formularza zgłoszeniowego i powinien zawierać m.in.:

 • Główny cel stypendium i jego odniesienie do wcześniejszych doświadczeń kandydata
 • Proponowany program i miejsce studiów w Polsce
 • Proponowany charakter stażu zawodowego i typ instytucji, w której kandydat chciałby go odbywać
 • Znaczenie projektu stypendialnego dla dziedziny reprezentowanej przez kandydata, instytucji macierzystej, kraju i własnej kariery zawodowej (naukowej)
 • Plany związane z ukończeniem proponowanego projektu

Wymagana liczba znaków „projektu pobytu” ze spacjami – minimum 4000, maximum – 6000.

Nie, na etapie formularza nie jest wymagany kontakt z uczelnią. Warto jednak zrobić rozeznanie na jakich uczelniach chcą Państwo studiować

Nie są wymagane zaświadczenia z miejsc pracy. Należy wpisać poprzednie miejsca pracy w formularzu zgłoszeniowym w stosownym miejscu. Prawdziwość podanych informacji w formularzu jest potwierdzana podpisem kandydata.

TAK, pod warunkiem, że była to praca pełnoetatowa tj. 40 godz. tygodniowo. W takiej sytuacji Komisja może prosić o dołączenie dokumentów potwierdzających odbycie stażu w wymaganym wymiarze godzin.

Wypełnienie formularza on-line jest absolutnie konieczne, aby zgłoszenie było ważne. W przypadku problemów technicznych z formularzem należy to zgłosić pod adresem kirkland@kirkland.edu.pl

Wszystkie dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną – w formie formularza rekrutacyjnego.

Program Kirklanda oferuje dwusemestralne indywidualne studia na uczelniach, których celem jest poszerzenie wiedzy kandydata o nowe doświadczenia. Żaden z programów dwusemestralnych studiów oferowanych przez polskie uczelnie państwowe nie daje możliwości uzyskania tytułu naukowego. Program Kirklanda kończy się uzyskaniem dyplomu potwierdzającego udział w Programie Kirklanda i ma charakter wyłącznie prestiżowy.

Osoby studiujące w Polsce w czasie rekrutacji do Programu nie mogą ubiegać się o stypendia Kirklanda. Kandydat powinien mieć przynajmniej 2 lata przerwy od udziału w poprzednim, dłuższym niż 6 miesięcy stypendium zagranicznym.

Pierwsza praca semestralna może być za zgodą opiekuna naukowego napisana w innym języku niż język polski, ale praca dyplomowa musi być napisana w języku polskim. Wyjątek stanowią osoby odbywające studia w języku angielskim, które piszą wszystkie prace w języku angielskim.

Organizatorzy Programu oferują stypendium 2 500 PLN x 9 miesięcy. Dodatkowo pokrywane są następujące koszty: opłaty edukacyjne, zakwaterowanie w Polsce, ubezpieczenie, podróż do i z Polski.

Formularz zgłoszeniowy nie musi być od razu wypełniony w całości. Można to robić w kilku etapach, zapisując i uzupełniając wersje roboczą:

 • wpisujesz dane do formularza
 • zapisujesz wersje roboczą (należy zanotować sobie specjalny kod, który umożliwi ponowne otwarcie wersji roboczej)
 • w celu uzupełnienia danych otwierasz wersje roboczą i edytujesz formularz dalej
 • po dokładnym sprawdzeniu danych rejestrujesz formularz i wysyłasz zgłoszenie do Komisji (polecenie „Zarejestruj formularz” na dole strony); po tej operacji nie można zmieniać danych. Jeżeli projekt pobytu nie będzie miał przynajmniej 4000 znaków ze spacjami, formularza nie uda się zarejestrować; jeżeli nie wszystkie pola wymagane będą wypełnione, formularza również nie uda się zarejestrować. Jeżeli któreś pola nie dotyczą kandydata, należy wpisać „Nie dotyczy”.

PRZYKŁADOWY FORMULARZ W PDF: po polsku i po angielsku

Z koordynatorami Programu można kontaktować się
– mailem: kirkland@kirkland.edu.pl
– na Facebooku: www.facebook.com/LKscholarships.in.Poland