Biuletyn
Programu
Kirklanda

Biuletyn Programu Kirklanda 42 Wrzesień 2023

Biuletyn Kirklanda ukazuje się od czerwca 2003 r. dwukrotnie w ciągu roku: wiosną i jesienią. Jest tworzony przez stypendystów danego rocznika oraz przez absolwentów. Niegdyś drukowany i rozsyłany pocztą, obecnie wydawany jest w wersji elektronicznej.

Zapraszamy do lektury!

Zobacz wcześniejsze numery Biuletynu PK
Zobacz wcześniejsze numery Biuletynu PK

Granty „na powrót”

Program stara się wspierać Absolwentów również poprzez udzielanie im niewielkich grantów, których celem jest m.in. umożliwienie dzielenia się w swoim środowisku doświadczeniami zdobytymi w Polsce, przygotowanie wdrożeń, prac nad większymi projektami inspirowanym pobytem w Polsce oraz wspieranie współpracy absolwentów z Polską i między sobą. Zakres możliwych działań jest szeroki, aby formuła była jak najbardziej przystosowana do potrzeb konkretnych ludzi. Zależy nam na wspieraniu stypendystów w trudnym momencie, jakim jest powrót ze stypendium, osadzania się w rzeczywistości, do której wracają oraz na promowaniu praktycznego wymiaru ich działań i dzieleniu się z zdobytymi w Polsce inspiracjami i doświadczeniem ze swojej dziedziny.

Każdego roku przyznajemy kilka grantów na działania po powrocie – w 2021 i 2022 roku wnioski złożyło 13 Absolwentów, z czego 10 osób otrzymało dofinansowanie na realizację zgłoszonego projektu. Łączna kwota grantów przyznanych w konkursie wyniosła 39 755 PLN.

Agresja Rosji na Ukrainę mocno skomplikowała realizację projektów, część z nich straciła aktualność, innych nie sposób było realizować w tym czasie i/lub w tym wymiarze. Dlatego Fundacja na wniosek zainteresowanych zgadzała się na zmianę przeznaczenia grantu na działania w ramach Akcji Humanitarnej.

Granty dla Absolwentów na działania w Polsce

Celem konkursu jest wsparcie Absolwentów mieszkających w Polsce w działaniach na rzecz krajów Programu – ich promocji w Polsce, rozwoju współpracy między tymi krajami oraz ich współpracy z Polską, a także na rzecz mniejszości narodowych krajów PK w Polsce.
Po raz pierwszy konkurs ogłoszony został jesienią 2021 roku. Zgłoszono wtedy 17 projektów, spośród których przyznano dofinansowanie 11 projektom na łączną kwotę 30 920 PLN. W marcu 2022 część projektów została przeformułowana na działania pomocowe dla Ukrainy.

Spektakularnym przykładem działań w ramach ww. grantów jest Konferencja „Mosty przyjaźni”. Konferencja zorganizowana przez Elenę Kucheryavą (Rosja) w dniu 28 maja br. zgromadziła przedstawicieli 37 ośrodków naukowych w Polsce i Europie. Znaczna część wystąpień zostanie opublikowana w czasopiśmie Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych „Przegląd Europejski”.

Dofinansowania podróży na konferencje branżowe w Polsce

+60 osób skorzystało z dofinansowania w latach 2017-2022

Od samego początku działania Programu staramy się finansować lub wspierać organizacyjnie uczestnictwo Stypendystów oraz Absolwentów Kirklanda w ważnych konferencjach i forach odbywających się w Polsce. Były to m.in.: Warsaw Global Forum, Forum Ekonomiczne w Krynicy, Europejskie Forum Nowych Idei (EFNI), WEASA, ale też wiele mniejszych konferencji branżowych.

W miarę naszych możliwości jesteśmy otwarci na potrzeby Absolwentów. Zachęcamy do przesyłania nam listów intencyjnych zawierających informacje o wydarzeniach w Polsce, w których chcieliby wziąć udział i uzyskać dofinansowanie. Każda prośba rozpatrywana jest indywidualnie, indywidualnie też ustalana jest wysokość dofinansowania.

Kirkland Absolwenci

Trojki

Absolwentom Programu stwarzamy dodatkowe okazje do spotkań i podtrzymywania wzajemnych kontaktów. Od 2008 roku latem wraz z absolwentami organizujemy spotkania „trzech pokoleń” zwane też „Trojkami” – w nawiązaniu do organu związanego z prezydencją Rady UE, w skład której wchodziły urzędująca prezydencja oraz przeszła i przyszła. W spotkaniach uczestniczą właśnie „trzy pokolenia Kirklandystów”, czyli:

  1. Absolwenci ostatnio zakończonego rocznika
  2. Absolwenci wcześniejszych edycji Programu
  3. Stypendyści, którzy w danym roku wyjeżdżają na stypendium do Polski

Celem „Trojek” jest integracja środowiska stypendystów Programu Kirklanda z różnych roczników, wzajemne poznanie się oraz podzielenie się doświadczeniami z nowymi stypendystami. Spotkania „trzech pokoleń” organizowane są niemal co roku na Ukrainie, dwa razy odbyły się w Mińsku na Białorusi, a także w Gruzji.

Kirkland - Spotkanie Trzech Pokoleń

Zjazdy rocznicowe

W 2016 roku odbył się po raz pierwszy zjazd absolwentów, którzy świętowali dziesięciolecie pobytu na stypendium. Oksana Alpern i Aleksander Rusiecki zaprosili stypendystów swojego rocznika do Tbilisi i stworzyli możliwość nie tylko spotkania się, ale też wymiany informacji i opracowania wspólnych projektów.

Organizacja zjazdów rocznicowych leży po stronie absolwentów, natomiast środki potrzebne na organizację wydarzenia zapewniane są z funduszy działań postypendialnych Programu Kirklanda. Każdego roku dajemy możliwość dofinansowania jednego lub dwóch zjazdów rocznicowych.

Konkurs „Sukces
po Kirklandzie”

Od 2016 roku zapraszamy Absolwentów do Polski na zjazdy obecnych Stypendystów, które organizowane są 4 razy do roku w różnych miastach afiliacji Programu.

Ogłoszony został konkurs na przygotowanie prezentacji o swoich działaniach po zakończeniu stypendium. Najciekawsze prezentacje zostały wybrane, a ich autorzy poproszeni o przedstawienie ich obecnym Stypendystom.
Podobne konkursy będą organizowane co 2 lata, by wyłonić Absolwentów zapraszanych na kolejne zjazdy w Polsce.

Wizyty studyjne
„Kirklandyści u Kirklandystów

W 2017 r. został ogłoszony pierwszy konkurs dla absolwentów Programu Kirklanda na zorganizowanie wizyty studyjnej (3-5 dni) dla grupy 4-5 osób w swoim miejscu pracy – w jednym z krajów objętych Programem Kirklanda. Do tej pory Absolwenci zrealizowali już kilka takich wizyt dotyczących bardzo różnych tematów – od umożliwiania osobom z niepełnosprawnościami dostępu do uczelni wyższych, aż do wymiany doświadczeń w dziedzinie CSR. Informacje o wszystkich wizytach można znaleźć w kolejnych numerach naszego Biuletynu.

Konferencje absolwentów

Konferencje absolwentów

I konferencja

(29 VI –1 VII 2003 r.)

„Polska w Unii Europejskiej – perspektywy współpracy z sąsiadami z Europy Wschodniej”. Wśród wykładowców zaproszonych na konferencję byli między innymi prezes Narodowego Banku Polskiego Leszek Balcerowicz, wiceminister spraw zagranicznych Adam Daniel Rotfeld oraz senator Grażyna Staniszewska.

II konferencja

(1-3 VII 2005 r.)

„Polska – pierwszy rok w Unii Europejskiej”. Wśród wykładowców i panelistów znaleźli się prof. Leszek Balcerowicz, Włodzimierz Cimoszewicz, Marszałek Sejmu RP, prof. Zbigniew A. Kruszewski były wiceprezes Kongresu Polonii oraz dr Jarosław Pietras szef Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.

III konferencja

(27-29 VI 2008 r.)

„Polska – Unia Europejska – Region”. Wykład otwierający konferencję wygłosił Marszałek Sejmu RP Bronisław Komorowski. Uzupełnieniem konferencji była wystawa fotografii „Z życia Kirklandysty”.

IV konferencja

(1-3 VII 2011 r.)

„Polska Prezydencja w UE a współpraca w regionie”. Wśród wykładowców i panelistów byli m.in. szef Kancelarii Prezydenta RP Jacek Michałowski (wcześniej dyrektor programowy PAFW zajmujący się Programem Kirklanda), prof. Leszek Balcerowicz, wiceminister spraw zagranicznych Beata Stelmach i przewodniczący Komitetu Rady Ministrów Michał Boni. Konferencja była współfinansowana przez Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach cyklicznego programu Promocja wiedzy o Polsce.

V konferencja

(15-16 V 2015 r.)

Celem V Konferencji Absolwentów było podtrzymywanie więzi z Polską, a także kontaktów pomiędzy absolwentami i ich wysiłków na rzecz wprowadzenia pozytywnych zmian systemowych w swoich krajach. Konferencję otwierały wykłady:

1. Perspektywy i problemy wzrostu przemian gospodarczych, Profesor Leszek Balcerowicz były Wicepremier i Minister Finansów, były Prezes NBP, Przewodniczący Rady Forum Obywatelskiego Rozwoju.

2. Unia Europejska w niespokojnych czasach, Jarosław Pietras były Szef Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej – Sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej, Dyrektor Generalny Rady UE.

3. Stany Zjednoczone w świecie 2000-2015, Andrew Nagorski pisarz, publicysta, były Wiceprezes the East West Institute, Przewodniczący Rady Dyrektorów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Stowarzyszenia absolwenckie

Pomysł utworzenia stowarzyszenia byłych stypendystów pojawił się już na bardzo wczesnym etapie istnienia programu. Okazało się jednak, że z wielu względów – głównie z powodu różnic w przepisach obowiązujących w krajach pochodzenia absolwentów – powstanie takiego międzynarodowego stowarzyszenia jest trudne. W tej sytuacji zaczęły powstawać stowarzyszenia krajowe. Warto pamiętać o ich istnieniu – i o możliwości łączenia sił absolwentów.

Pierwsze takie stowarzyszenie – pod nazwą „Regiomonti”– założyli pod koniec sierpnia 2002 r. absolwenci z Obwodu Kaliningradzkiego.

W kwietniu 2007 r. podczas spotkań Komisji Kwalifikacyjnej ze stypendystami w Kijowie wyłonił się pomysł utworzenia klubu absolwenta przy Instytucie Polskim w Kijowie. Uroczyste otwarcie „Centrum Kirklanda przy Instytucie Polskim w Kijowie” nastąpiło w dniu 1 lutego 2008 r. w ambasadzie RP. W momencie oficjalnego otwarcia Centrum miało już na swoim koncie dwie udane inicjatywy – Spotkanie „trzech pokoleń” we wrześniu 2007 r. oraz zgromadzenie Euro-Kolekcji, zbioru ponad 500 książek poświęconych doświadczeniu integracji Polski z Unią Europejską. Wiosną 2012 kolekcja wzbogaciła się o kolejne 120 pozycji.

W lipcu 2007 r. powstał Klub Absolwentów Programu Kirklanda w Gruzji, który jako Georgian Kirkland Absolvent Club (GKAC) został zarejestrowany jesienią 2010 r. Od kilku lat absolwenci aktywnie uczestniczą w procesie promocji Programu w Gruzji i rekomendują kandydatów ubiegających się o Stypendia oraz organizują spotkania „trzech pokoleń”.

W listopadzie 2007 r. zarejestrowano Stowarzyszenie Absolwentów Programu Kirklanda w Armenii. Stowarzyszenie bardzo aktywnie zaangażowało się w promocję Programu, organizują również spotkania „trzech pokoleń” i pomagają przygotowywać się do wyjazdu kolejnym rocznikom nowych stypendystów. Zorganizowali też w Erewaniu wystawę promującą Polskę – „29 days in Poland”.

Fundacja Rozwoju Dobrosąsiedztwa PUBlike – stowarzyszenie powołane do życia przez Absolwentów z Ukrainy i Białorusi w lipcu 2015 roku, zarejestrowane w Polsce jako stowarzyszenie, którego misją jest rozwój dobrosąsiedzkich stosunków pomiędzy Polską, Ukrainą i Białorusią przez wspólne działania w kulturze, edukację, budowanie społeczeństwa obywatelskiego.