The Lane Kirkland Scholarship Program logo

Program Stypendialny im. Lane’a Kirklanda od blisko 25 lat wspiera indywidualny rozwój młodych, ambitnych i aktywnych obywateli państw Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Centralnej. Celem Programu jest dzielenie się polskim doświadczeniem transformacji ustrojowej i integracji z Unią Europejską. Wśród ponad 1000 absolwentów Programu są członkowie rządów, parlamentarzyści, menadżerowie dużych międzynarodowych korporacji, kierownicy organów samorządowych i znani działacze społeczni.

Program Kirklanda oferuje stypendia na dwusemestralne studia doskonalące na polskich uczelniach. O stypendium mogą się ubiegać posiadający wyższe wykształcenie młodzi liderzy i eksperci z 11 krajów: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji*, Tadżykistanu, Ukrainy i Uzbekistanu zainteresowani rozwojem demokracji, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach i w regionie.

Realizacja Programu odbywa się w ramach 2 semestrów studiów na polskich uczelniach oraz co najmniej 2-tygodniowych staży zawodowych w instytucjach państwowych lub prywatnych. Zaproszenie do składania wniosków kierujemy do kandydatów zdecydowanych po zakończeniu stypendium wrócić do swojego kraju by tam wdrażać przygotowany w ramach stypendium projekt lub zdobytą wiedzę.

* Ze względu na rosyjską pełnoskalową agresję na Ukrainę w lutym 2022 roku, udział kandydatów z Rosji został zawieszony. Jednocześnie wyrażamy szacunek wobec tych Rosjan, a w szczególności uczestników naszego Programu, którzy przeciwstawiają się inwazji swojego kraju na Ukrainę.

Miasta
afiliacji
stypendystów

Pobyt na stypendium Kirklanda trwa 9,5 miesiąca i rozpoczyna się od zjazdu orientacyjno-przygotowawczego. Ma on przygotować stypendystów do pobytu w Polsce poprzez oswojenie ich z językiem i przybliżenie codziennych realiów, a także zintegrować osoby z różnych krajów, z różnymi doświadczeniami, wykształceniem i poglądami. Stałym elementem zjazdu jest uroczysta ceremonia inauguracji Programu odbywająca się na uczelni goszczącej stypendystów .

Po zakończeniu programu orientacyjnego stypendyści spędzają dwa semestry w jednym z czterech ośrodków akademickich realizując indywidualny program dydaktyczno-naukowy. Stałym elementem programu akademickiego są też kursy języka polskiego organizowane w poszczególnych miastach oraz warsztaty i szkolenia wspierające profesjonalny rozwój.

Zjazdy integracyjne

W trakcie roku akademickiego stypendyści spotykają się trzykrotnie na zjazdach integracyjno-merytorycznych, organizowanych w poszczególnych miastach afiliacji. Celem zjazdów jest pogłębienie relacji między stypendystami – co ma służyć ich dalszej współpracy oraz zapoznanie ich z różnymi regionami Polski.

Staże zawodowe

Staże zawodowe organizowane są przez koordynatorów i opiekunów naukowych na początku drugiego semestru trwania programu. Większość osób decyduje się staże 2- i 3-tygodniowe, ale zdarzają się staże trwające dłużej niż miesiąc, czasem w kilku instytucjach.

Praca dyplomowa

Zwieńczeniem udziału w Programie Kirklanda jest napisanie i obrona pracy dyplomowej. Praca dyplomowa jest składową dwóch prac semestralnych, które stypendyści mają obowiązek napisania na zakończenie każdego z semestrów. W umowie zawieranej ze stypendystą określona jest objętość pracy (min. 50 stron) oraz termin jej złożenia u opiekuna naukowego. Obrony prac dyplomowych na poszczególnych uczelniach odbywają się zazwyczaj w końcu maja i pierwszej połowie czerwca.

Kirkland Research logo

W 2016 roku utworzona została nowa ścieżka naukowa w ramach Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda – Program Kirkland Research.

Stypendium przewidziane jest na okres od połowy września do końca stycznia (I semestr). Wspólne elementy z Programem Kirklanda to udział we wrześniowym zjeździe orientacyjno-przygotowawczym, 2 zjazdach stypendystów organizowanych w listopadzie i styczniu, a także możliwość uczestnictwa w ścieżce społeczno-kulturalnej oraz szkoleniach przygotowywanych dla stypendystów Kirklanda.

Stypendyści w ramach programu Kirkland Research nie mają obowiązku uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych. Obowiązuje ich indywidualna praca naukowa pod kierunkiem opiekuna naukowego, której efektem ma być przygotowanie artykułu naukowego. Podstawą uzyskania dyplomu ukończenia Programu jest zatwierdzony przez opiekuna naukowego do druku artykuł naukowy stypendysty oraz prezentacja efektów swojej pracy podczas styczniowego zjazdu stypendystów w Warszawie.

Historia programu

Pilotażowy rok Kirklanda
Pierwszy, pilotażowy rok akademicki Programu, w ramach którego studiowało w Warszawie 12 obywateli Ukrainy, został zorganizowany przy współpracy Studium Europy Wschodniej (SEW) Uniwersytetu Warszawskiego, kierowanego przez Jana Malickiego.

Idee i założenia Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda wywodzą się bezpośrednio z misji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW). Są to m.in. wspieranie demokratycznych i wolnorynkowych przemian w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Program jest finansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, a administrowany przez Fundację Liderzy Przemian.

2001
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności wraz ze Studium Europy Wschodniej (SEW) Uniwersytetu Warszawskiego PAFW organizuje pierwszy, pilotażowy rok akademicki dla stypendystów z Ukrainy.
2001 - 2002
Rusza druga edycja Programu, jego operatorem zostaje Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta. Do krajów objętych programem dołącza Białoruś, Rosja (Obwód Kaliningradzki) oraz Słowacja i Litwa (w programie do 2006 roku).
2004 - 2009
Rośnie liczba krajów objętych Programem. O stypendia mogą się teraz ubiegać osoby z Gruzji, Mołdawii, Armenii, Rosji (Program rozszerzono na całą Rosję), Kirgistanu, Azerbejdżanu i Kazachstanu.
2013
Operatorem Programu zostaje Fundacja Edukacja dla Demokracji.
2016
Powstaje Fundacja Liderzy Przemian, której zadaniem jest administrowanie Programem Stypendialnym im. Lane’a Kirklanda i Programem Study Tours to Poland.
2019
Program rozszerzył swoje działania o dwa kolejne kraje: Tadżykistan i Uzbekistan.
Lane Kirkland

Lane Kirkland

Patron Programu

Lane Kirkland urodził się 12 marca 1922 r. w Camden w Południowej Karolinie w Stanach Zjednoczonych. W roku 1948, po ukończeniu studiów, podjął pracę w American Federation of Labor (AFL), a w 1979 r. stanął na czele AFL – CIO, największej amerykańskiej federacji związków zawodowych.

Po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego w 1981 roku, zaapelował do zachodnich rządów i Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych o ukaranie reżimu. Zdwoił też konkretną pomoc dla polskiej opozycji – łącznie Solidarność otrzymała z jego rąk ponad 4 miliony dolarów, w tym fundusze na kampanię wyborczą 1989 roku. W tymże roku Lech Wałęsa był gościem konwencji AFL-CIO, a w roku 1990 Lane Kirkland wraz z delegacją federacji wziął udział w drugim zjeździe Solidarności.

W 1990 roku Kirkland wszedł w skład Rady Dyrektorów powołanego przez Kongres USA Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości, mającego na celu pomoc w kształtowaniu polskiej gospodarki rynkowej w drodze pożyczek i różnego rodzaju inicjatyw inwestycyjnych. Lane Kirkland zmarł w roku 1999. Został pochowany z honorami na cmentarzu Arlington, gdzie miejsce spoczynku znajdują najwybitniejsi Amerykanie.

W rok po jego śmierci PAFW stworzyła program stypendialny jego imienia, a 12 marca, w dniu urodzin Patrona, studenci i absolwenci Programu Kirklanda obchodzą święto Programu.

Administrator

Fundacja Liderzy Przemian została powołana w lutym 2016 r. przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Głównymi zadaniami Fundacji jest administrowanie wieloletnimi Programami finansowanymi przez PAFW: Programem Stypendialnym im. Lane’a Kirklanda i Programem Study Tours to Poland, które przeszły do nowej Fundacji w 2016 r. wraz z tworzącymi je od lat doświadczonymi zespołami. Połączenie Programów o podobnym profilu i włączenie w ich współtworzenie nowych osób daje możliwość poszerzania i wzbogacania naszych działań. Budujemy szeroką ofertę skierowaną do chcących czerpać z polskiego doświadczenia aktywnych ludzi z Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej. We współpracy z placówkami naukowymi i instytucjami sektora publicznego i pozarządowego budujemy coraz szerszą ofertę staży i pobytów naukowych w Polsce. Tworzymy środowisko ludzi, którzy wierzą w sens zmian.

Fundator

Fundacja rozpoczęła działalność programową w 2000 roku z podwójną intencją: umacniania rezultatów przemian rozpoczętych w Polsce w 1989 roku oraz dzielenia się polskim doświadczeniem w transformacji z innymi krajami Europy Środkowej i Wschodniej.

Na terenie Polski swój cel Fundacja realizuje głównie poprzez programy służące wyrównywaniu szans edukacyjnych oraz poprawie jakości oświaty, a także wspieraniu aktywności obywatelskiej na poziomie lokalnym, zwłaszcza na terenach wiejskich i w małych miastach.

W latach 2000-2022 Fundacja przeznaczyła na swoją działalność ponad 242 miliony dolarów. Ich źródłem były przychody funduszu wieczystego, który powstał z kapitału przekazanego Fundacji przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości. W sumie Fundusz Przedsiębiorczości, założyciel Fundacji, przekazał jej 255 milionów dolarów.

 

Program Stypendialny im. Lane’a Kirklanda jest długofalowym przedsięwzięciem PAFW, powołanym do życia w 2000 roku, od 2016 roku administrowanym przez Fundację Liderzy Przemian.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Od roku 2019 część stypendiów w ramach Programu Kirklanda jest finansowanych ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zainicjowało w październiku 2017 roku powstanie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). NAWA działa na rzecz internacjonalizacji polskiej nauki poprzez wspieranie i stymulowanie międzynarodowej współpracy badawczej i wymiany akademickiej. Agencja dąży do umocnienia doskonałości naukowej, umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych, a także do promocji Polski – jej języka oraz kultury w celu budowania wizerunku kraju oferującego interesujące możliwości edukacyjne i badawcze. Cele te są realizowane dzięki szerokiej ofercie programowej Agencji: Programy dla Naukowców, Programy dla Instytucji, Programy dla Studentów, Programy Języka Polskiego.

www.nawa.gov.pl

Struktura programu

Urszula Sobiecka

Dyrektorka Programu Stypendialnego
im. Lane’a Kirklanda

Joanna Pietrzak

Koordynatorka Programowa

Joanna Stanisławska

Koordynatorka Projektów
Poststypendialnych
Anna Jakowska

Anna Jakowska

Koordynatorka ds. promocji
i Projektów Poststypendialnych

Koordynatorzy regionalni

Urszula Broda

Urszula Broda

Koordynator Regionalny
Programu Kirklanda
we Wrocławiu

Marek Radziwon

Koordynator Regionalny
Programu Kirklanda
w Warszawie
Artur Wysocki

Artur Wysocki

Koordynator Regionalny
Programu Kirklanda
w Lublinie
Michał Zając

Michał Zając

Koordynator Regionalny
Programu Kirklanda
w Krakowie

Animatorzy społeczno-kulturalni

Tadeusz Rudzki

Animator
Społeczno-Kulturalny Programu Kirklanda w Warszawie
Łucja Reczek

Łucja Reczek

Animator
Społeczno-Kulturalny
Programu Kirklanda w Krakowie

Marisha Degtyarenko

Animator
Społeczno-Kulturalny
Programu Kirklanda w Lublinie

Maria Rudnicka-Myślicka

Animator
Społeczno-Kulturalny
Programu Kirklanda we Wrocławiu

Opiekunowie naukowi Dla każdego stypendysty szukamy opiekuna najbardziej odpowiadającego jego profilowi. Poniżej lista opiekunów najczęściej współpracujących z Programem Kirklanda.

prof. dr hab.
Wiesław Czyżowicz

Szkoła Główna
Handlowa

dr
Iwona Kuczyńska

Akademia
Górniczo-Hutnicza

prof. dr hab.
Teresa Sasińska-Klas

Uniwersytet
Jagielloński

prof. dr hab.
Tomasz Goban-Klas

Uniwersytet
Jagielloński

prof. dr hab.
Zdzisław Mach

Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych

prof. dr hab.
Krzysztof Wójtowicz

Uniwersytet
Wrocławski

prof. dr hab.
Elżbieta Skrzypek

UMCS,
Wydział Ekonomiczny

prof. UJ dr hab.
Maria Nowina-Konopka

Uniwersytet
Jagielloński

dr hab.
Marek Rymsza

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski

dr
Magdalena Stuss

Uniwersytet
Jagielloński

dr
Sebastian Jakubowski

Uniwersytet
Wrocławski

dr hab.
Marcelina Zuber

Zakład Socjologii Kultury i Cywilizacji, Uniwersytet Wrocławski

Program w liczbach

W sumie w latach 2000-2023 Program ukończyło 986 stypendystów z trzynastu krajów. Najwięcej stypendystów w tym okresie reprezentowało dziedzinę ekonomii i zarządzania – 272 osoby, prawa – 161 osób oraz administracji publicznej – 115 osób.

Pobierz plik PDF
z pełnymi statystykami
programu Kirklanda
Liczba absolwentów Liczba absolwentów tabela Dziedziny studiów Dziedziny studiów tabela
Miasta afiliacji
Liczba mężczyzn i kobiet

Alumni

Zależy nam, by szeroko udostępniać informacje o Absolwentach Programu Kirklanda ludziom i organizacjom chętnym do współpracy – instytucjom badawczym, organizatorom konferencji i wymian naukowych czy też potencjalnym partnerom biznesowym lub projektowym.

Baza ekspercka na portalu LinkedIn pozwala na przeglądanie pełnych profili zawodowych Absolwentów, dając możliwość wyszukiwania według kilku kluczy.

  • +1000 specjalistów
  • +300 profili LinkedIn

Absolwenci Programu to grupa ponad 1000 specjalistów z 13 krajów. Jak dotąd na portalu LinkedIn można przeglądać profile ok. 300 Absolwentów. Pracują oni na uniwersytetach, w samorządach, organizacjach społecznych, w instytucjach rządowych, instytucjach kultury, w mediach oraz w biznesie. Największa grupą są ekonomiści, prawnicy, socjolodzy, ekolodzy, urzędnicy, ludzie biznesu, samorządowcy i działacze społeczni.

Kirkland Research

Kirkland Research