Regulaminy Program Kirklanda i Kirkland Research

Regulamin jest załącznikiem do umowy stypendialnej zawieranej ze stypendystami Programu.

Regulamin
Program Kirklanda

pdf

Regulamin
Kirkland Research

pdf

Harmonogram

 • 20 23
 • 21 IX 2023

  Przyjazd stypendystów do miasta organizującego sesję orientacyjną
 • 21 - 30 IX 2023

  Sesja przygotowawczo-orientacyjna dla stypendystów Kirklanda
 • 1 X 2023 -
  5 II 2024

  Realizacja programu studiów – I semestr
 • II poł. X 2023

  Szkolenia biblioteczne oraz warsztat metodologiczny w miastach afiliacji
 • listopad 2023

  I Zjazd Stypendystów w Poznaniu
 • listopad 2023

  Szkolenie z pisania wniosków projektowych
 • 24 XII 2023 - 12 I 2024

  Przerwa świąteczna
 • 20 24
 • 14 I - 8 II 2024

  Realizacja programu studiów – zakończenie I semestru, wzajemne prezentacje i wykłady stypendystów zamykające I semestr Programu
 • styczeń 2024

  II Zjazd wszystkich Stypendystów w Warszawie oraz uroczystość zakończenia Kirkland Program Research (prezentacje stypendystów)
 • I - II 2024

  Sesje i ferie na uczelniach; I część staży zawodowych (minimum 1 tydzień)
 • marzec 2024

  III zjazd Stypendystów w Lublinie
 • I-V 2023

  Spotkania z animatorami kulturalno-społecznymi w miastach afiliacji + realizacja ewentualnych projektów miejskich
 • 28 III-2 IV 2024

  Przerwa świąteczna
 • II - VI 2024

  Realizacja programu studiów – II semestr (w zależności od danej uczelni)
 • V 2024

  Spotkania z animatorami kulturalno-społecznymi w miastach afiliacji + realizacja ewentualnych projektów miejskich
 • 3-16 VI 2024

  Indywidualne prezentacje i wykłady stypendystów zamykające program studiów; złożenie prac dyplomowych i ich obrony
 • koniec VI 2024

  Uroczystość zakończenia stypendium i wyjazd stypendystów z Polski

* Terminy podane w harmonogramie są orientacyjne.

Praca dyplomowa

Zwieńczeniem pobytu na stypendium Kirklanda jest napisanie i obrona pracy dyplomowej, która składa się z 2 prac semestralnych pisanych w każdym semestrze oraz wniosków i rekomendacji. Praca może mieć charakter teoretyczny lub praktyczny, w zależności od wcześniejszej deklaracji. Praca o charakterze praktycznym powinna zawierać wstęp o charakterze teoretycznym oraz rozbudowaną część opisującą rozwiązania lub doświadczenia, które stypendysta może wdrożyć w swojej organizacji/instytucji.

Praca powinna mieć objętość minimum 50 stron (strona znormalizowana 1800 znaków na stronę ze spacjami).

Obrony prac odbywają się w miastach afiliacji i ich przebieg zależy od praktyk danej uczelni. Zasadą jest przygotowanie przez stypendystę krótkiej prezentacji swojej pracy oraz odpowiedź na 2-3 pytania komisji egzaminacyjnej. Obrona odbywa się w języku polskim, nawet jeśli stypendysta pisał pracę w języku angielskim.

Rezultatem pobytu na stypendium jest uzyskanie dyplomu Programu Kirklanda, który ma charakter prestiżowy. Możliwe jest uzyskanie dyplomu z wyróżnieniem pod następującymi warunkami: ocena całości pobytu na ocenę bardzo dobrą, praca dyplomowa na ocenę bardzo dobrą, obrona na ocenę bardzo dobrą oraz dodatkowa aktywność naukowa lub społeczna np. referat na prestiżowej konferencji, opublikowanie artykułu w wysoko punktowanym czasopiśmie, realizacja projektu społecznego, długoterminowy wolontariat itd

Informacje o rozliczeniach

Szczegółowe informacje dotyczące rozliczeń i zasad finasowania poszczególnych kategorii wydatków w ramach pakietu zawarte są w pliku do pobrania poniżej.

Pakiet stypendialny

W ramach pakietu naukowo –dydaktycznego Stypendyści mogą zakupić materiały i narzędzia ułatwiające realizację programu stypendium. Plik do pobrania poniżej.

Wsparcie dla stypendystów

Podczas pobytu w Polsce, Stypendyści mogą liczyć na wsparcie Koordynatorów Regionalnych, Opiekunów Naukowych oraz Animatorów społeczno-kulturalnych. Plik do pobrania poniżej.