Fundacja Liderzy Przemian ogłasza kolejną edycję otwartego konkursu dla kandydatów z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Tadżykistanu, Ukrainy i Uzbekistanu na stypendia im. Lane’a Kirklanda w Polsce w roku akademickim 2024/2025

Na zgłoszenia czekamy do 1 marca 2024 

Warunki
finansowe
Stypendium
im. L. Kirklanda:

 • Bezpłatny dostęp do zajęć uniwersyteckich i wsparcie akademickiego tutora
 • Stypendium w wysokości 22.500 PLN (wypłacane w 9 ratach przez 9 miesięcy).

Dziedziny studiów:

 • Ekonomia i zarządzanie
 • Zarządzanie w biznesie, NGO, kulturze, mediach, edukacji, służbie zdrowia
 • Administracja publiczna (rządowa i samorządowa)
 • Prawo, w tym prawa człowieka z uwzględnieniem kwestii migracji
 • Nauki społeczne (psychologia społeczna, socjologia)
 • Nauki polityczne, dziennikarstwo i stosunki międzynarodowe
 • Ochrona środowiska i klimatu
 • Zagadnienia bezpieczeństwa i bezpieczeństwa cyfrowego
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Polityka rozwojowa i pomoc humanitarna
 • Obszary związane z odbudową zniszczonych przez wojnę terenów np. urbanistyka, inżynieria
  lądowa, kryminalistyka

Ponadto, Realizator Programu zapewnia (w łącznej kwocie ok. 5.000 zł miesięcznie):

 • zakwaterowanie w Polsce podczas całego pobytu,
 • ubezpieczenie KL, OC i medyczne w prywatnej służbie zdrowia,
 • pokrycie kosztów podróży do Polski i podróży powrotnej (według ustalonych limitów),
 • pokrycie opłat za korzystanie z komunikacji miejskiej,
 • opłaty wizowe,
 • możliwość zakupu materiałów i pomocy naukowych,
 • udział w programie orientacyjno-przygotowawczym oraz w zjazdach warsztatowo-integracyjnych stypendystów,
 • kurs języka polskiego (w okresie październik-czerwiec).

Kandydaci

Program L. Kirklanda adresowany jest do osób reprezentujących następujące środowiska:

 • urzędnicy państwowi i samorządowi,
 • prawnicy,
 • przedsiębiorcy,
 • kadra zarządzająca w NGO, kulturze, edukacji, mediach, ochronie środowiska, służbie zdrowia, biznesie,
 • liderzy organizacji pozarządowych, animatorzy kultury i aktywności obywatelskiej,
 • nauczyciele akademiccy,
 • dziennikarze.

Preferencje

 • Kandydaci aktywni w swoich środowiskach zawodowych i społecznych.
 • Kandydaci legitymujący się znaczącymi osiągnięciami zawodowymi.
 • Kandydaci, którzy dotąd nie studiowali w Polsce.

Wymagane dokumenty

 • Formularz zgłoszeniowy wypełniony on-line:

  • ankieta danych personalnych,
  • uzasadnienie chęci wzięcia udziału w Programie; projekt pobytu zawierający zarys pracy, która miałaby powstać w wyniku stypendium oraz propozycje dotyczące realizacji stypendium i plany wykorzystania zdobytej w Polsce wiedzy (4000-6000 znaków ze spacjami).

   

  Wzór formularza

   

 • Dwa listy referencyjne wykazujące dotychczasowe osiągnięcia i kwalifikacje kandydata oraz nadzieje wiązane z dalszym jego rozwojem i pracą na polu zawodowym lub/i społecznym (w języku polskim, rosyjskim lub angielskim). Autorami listów rekomendacyjnych nie mogą być członkowie rodziny kandydata ani współmałżonkowie/partnerzy życiowi.

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów (ewentualnie kopia dyplomu kandydata nauk).

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Fundator Programu oraz Fundacja Liderzy Przemian Administrator Programu ogłaszają otwarty konkurs dla kandydatów z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Tadżykistanu, Ukrainy i Uzbekistanu na stypendia KIRKLAND RESEARCH w 2024 roku

Na zgłoszenia czekamy do 1 marca 2024 r. 

Warunki finansowe stypendium Kirkland Research

 • stypendium (miesięczna kwota 2700 zł) przez okres 4 miesięcy
 • pakiet naukowo-dydaktyczny do kwoty 3500 zł

Dziedziny

 • Ekonomia i zarządzanie
 • Zarządzanie w biznesie, NGO, kulturze, edukacji, służbie zdrowia
 • Administracja publiczna (rządowa i samorządowa)
 • Prawo, w tym prawa człowieka z uwzględnieniem kwestii migracji
 • Nauki społeczne (psychologia społeczna, socjologia)
 • Nauki polityczne i stosunki międzynarodowe
 • Ochrona środowiska i klimatu
 • Zagadnienia bezpieczeństwa i bezpieczeństwa cyfrowego
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Polityka rozwojowa i pomoc humanitarna
 • Obszary związane z odbudową zniszczonych przez wojnę terenów np. urbanistyka,
  inżynieria lądowa, kryminalistyka

Ponadto, Administrator Programu zapewnia:

 • zakwaterowanie w okresie 4 miesięcy
 • zwrot kosztów podróży (przyjazd do Polski i powrót) według ustalanych corocznie limitów
 • zwrot kosztów komunikacji miejskiej
 • ubezpieczenie KL, OC i medyczne w prywatnej służbie zdrowia
 • udział w dodatkowych szkoleniach i lektoracie języka polskiego

Kryteria formalne

 • obywatelstwo i miejsce zamieszkania w jednym z krajów objętych Programem Kirkland Research: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Tadżykistan, Ukraina, Uzbekistan; w konkursie mogą też uczestniczyć obywatele Białorusi przebywający w Polsce ze względów politycznych oraz obywatele Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce po 24 lutego 2022
 • wiek do 45 lat;
 • doświadczenie w pracy naukowej – minimum 4 lata;
 • przynajmniej 2 lata przerwy od poprzedniego dłuższego niż 6 miesięcy stypendium zagranicznego. Kryterium to nie dotyczy osób z Ukrainy i w indywidualnych przypadkach z Białorusi
 • osiągnięcia naukowe, w tym publikacje
 • znajomość języka polskiego lub angielskiego na poziomie minimum B2. (W przypadku znajomości języka angielskiego na poziomie B2 znajomość języka polskiego musi być przynajmniej na poziomie A1)

Preferencje

Oferta jest skierowana do osób, które nie uczestniczyły w Programie Stypendialnym im.
Lane’a Kirklanda, nie skończyły studiów doktoranckich w Polsce, nie są związane umową o pracę z żadną polską uczelnia / instytucją.

Wymagane dokumeny:

 • Wypełniony on-line formularz zgłoszeniowy, zawierający opis następujących elementów:

  • ankieta danych personalnych
  • aktywność naukowa kandydata
  • projekt pracy naukowo-badawczej – uzasadnienie udziału w Kirkland Research Program wraz z propozycjami wykorzystania przeprowadzonych badań (7500-12000 znaków ze spacjami).

  Wzór formularza

   

 • Dwa listy referencyjne

  potwierdzające dotychczasowe osiągnięcia i kwalifikacje kandydata oraz przydatność badań przeprowadzonych dzięki udziałowi w programie Kirkland Research w dalszym rozwoju kandydata i pracy na polu zawodowym lub społecznym (w języku polskim, rosyjskim lub angielskim).

 • Kopia dyplomu kandydata nauk.