Fundacja Liderzy Przemian ogłasza kolejną edycję otwartego konkursu dla kandydatów z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanu, Ukrainy i Uzbekistanu na stypendia im. Lane’a Kirklanda w Polsce w roku akademickim 2022/2023

Na zgłoszenia czekamy do 1 marca 2022 

Warunki
finansowe
Stypendium
im. L. Kirklanda:

 • Bezpłatny dostęp do zajęć uniwersyteckich i wsparcie akademickiego tutora
 • Stypendium w wysokości 18 000 PLN (wypłacane w 9 ratach przez 9 miesięcy)

Dziedziny studiów:

 • Ekonomia i zarządzanie
 • Zarządzanie w biznesie, NGO, kulturze
  edukacji, ochronie środowiska, służbie zdrowia
 • Administracja publiczna
  (rządowa i samorządowa)
 • Prawo
 • Nauki społeczne (psychologia społeczna,
  socjologia)
 • Nauki polityczne i stosunki międzynarodowe
 • Polityka rozwojowa i pomoc humanitarna
 • Ochrona środowiska
 • Zagadnienia bezpieczeństwa
 • Zarządzanie kryzysowe

 

Podstawą uzyskania dyplomu ukończenia Programu jest przygotowanie i obrona pracy dyplomowej. Praca dyplomowa może mieć charakter naukowy lub praktyczny.

Ponadto, Realizator Programu zapewnia (w łącznej kwocie ok. 4 200 zł miesięcznie):

 

 • zakwaterowanie w Polsce przez okres 9 miesięcy
 • ubezpieczenie KL, OC i medycznego w prywatnej służbie zdrowia
 • kurs języka polskiego (w okresie październik-czerwiec)
 • podróż do Polski i podróż powrotną (według ustalonych limitów)
 • opłaty za korzystanie z komunikacji miejskiej
 • opłaty wizowe
 • zakup materiałów i pomocy naukowych
 • udział w programie orientacyjnym oraz zjazdach warsztatowo-integracyjnych stypendystów

Kandydaci

Program L. Kirklanda adresowany jest do osób reprezentujących następujące środowiska:

 • urzędnicy państwowi i samorządowi
 • prawnicy
 • przedsiębiorcy
 • kadra zarządzająca w biznesie, NGO, kulturze, edukacji, ochronie środowiska, służbie zdrowia
 • liderzy organizacji pozarządowych, animatorzy kultury i aktywności obywatelskiej
 • nauczyciele akademiccy
 • dziennikarze

Preferencje

 • Kandydaci aktywni w swoich środowiskach zawodowych i społecznych
 • Kandydaci legitymujący się znaczącymi osiągnięciami
 • Kandydaci, którzy dotąd nie studiowali w Polsce
 • Kandydaci wybierający studia po polsku

Wymagane dokumenty

 • Formularz zgłoszeniowy wypełniony on-line:

  • ankieta danych personalnych,
  • uzasadnienie chęci wzięcia udziału w Programie; projekt pobytu zawierający zarys pracy, która miałaby powstać w wyniku stypendium oraz propozycje dotyczące realizacji stypendium i plany wykorzystania zdobytej w Polsce wiedzy (4000-6000 znaków ze spacjami).
 • Dwa listy referencyjne wykazujące dotychczasowe osiągnięcia i kwalifikacje kandydata oraz nadzieje wiązane z dalszym jego rozwojem i pracą na polu zawodowym lub/i społecznym (w języku polskim, rosyjskim lub angielskim) wysłane drogą elektroniczną. Autorami listów rekomendacyjnych nie mogą być członkowie rodziny kandydata ani współmałżonkowie/partnerzy życiowi.

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów (ewentualnie kopia dyplomu kandydata nauk) wysłane drogą elektroniczną.

Fundacja Liderzy Przemian ogłasza otwarty konkurs dla kandydatów z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanu, Ukrainy i Uzbekistanu na stypendia KIRKLAND RESEARCH w 2022 roku.

Na zgłoszenia czekamy do 1 MARCA 2022 r.

Warunki finansowe stypendium Kirkland Research

 • Stypendium (miesięczna kwota 2 200 zł) przez okres 4 miesięcy
 • Bezpłatny dostęp do zajęć uniwersyteckich i wsparcie akademickiego tutora

Dziedziny

 • Ekonomia i zarządzanie
 • Zarządzanie w biznesie, NGO, kulturze, edukacji, służbie zdrowia
 • Administracja publiczna (rządowa i samorządowa)
 • Prawo
 • Nauki społeczne (psychologia społeczna, socjologia)
 • Nauki polityczne i stosunki międzynarodowe
 • Ochrona środowiska i klimatu
 • Zagadnienia bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Polityka rozwojowa i pomoc humanitarna

Podstawą uzyskania dyplomu ukończenia Programu jest zatwierdzony do druku przez opiekuna naukowego artykuł naukowy stypendysty oraz prezentacja efektów pracy podczas styczniowego zjazdu stypendystów.

Ponadto, Realizator Programu zapewnia (w łącznej kwocie ok. 4 500 zł miesięcznie):

 • zakwaterowanie w okresie 4 miesięcy
 • zwrot kosztów podróży (przyjazd do Polski i powrót) według ustalanych corocznie limitów
 • zwrot kosztów komunikacji miejskiej
 • pakiet naukowo-dydaktyczny do kwoty 3 500 zł
 • ubezpieczenie KL, OC i medyczne w prywatnej służbie zdrowia
 • udział w programie orientacyjnym oraz zjeździe wszystkich stypendystów

Kryteria formalne

 • obywatelstwo i miejsce zamieszkania w jednym z krajów objętych Programem Kirkland Research: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Ukraina, Uzbekistan;
 • wiek do 45 lat;
 • doświadczenie w pracy naukowej – minimum 4 lata;
 • przynajmniej 2 lata przerwy od poprzedniego dłuższego niż 6 miesięcy stypendium zagranicznego;
 • osiągnięcia naukowe, w tym publikacje
 • znajomość języka polskiego lub angielskiego na poziomie minimum B2. (W przypadku znajomości języka angielskiego na poziomie B2 znajomość języka polskiego musi być przynajmniej na poziomie A1)

Preferencje

 • Kandydaci aktywni w swoich środowiskach zawodowych i społecznych
 • Kandydaci legitymujący się znaczącymi osiągnięciami
 • Kandydaci, którzy dotąd nie studiowali w Polsce
 • Kandydaci wybierający studia po polsku

Wymagane dokumeny:

 • Wypełniony on-line formularz zgłoszeniowy, zawierający opis następujących elementów:

  • ankieta danych personalnych
  • aktywność naukowa kandydata
  • projekt pracy naukowo-badawczej – uzasadnienie udziału w Kirkland Research Program wraz z propozycjami wykorzystania przeprowadzonych badań (7500-12000 znaków ze spacjami).
 • Dwa listy referencyjne

  Listy referencyjne potwierdzające dotychczasowe osiągnięcia i kwalifikacje kandydata oraz przydatność badań przeprowadzonych dzięki udziałowi w programie Kirkland Research w dalszym rozwoju kandydata i pracy na polu zawodowym lub społecznym (w języku polskim, rosyjskim lub angielskim), wysłane drogą elektroniczną.

 • Kopia dyplomu kandydata nauk, wysłana drogą elektroniczną