• pl

Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej 2023/2024

(Uwaga: całą korespondencję dotyczącą stypendium proszę przesyłać wyłącznie na adres: kirkland@kirkland.edu.pl)

Fundacja Liderzy Przemian, Realizator Programu Stypendialnego im. L. Kirklanda we współpracy z Fundacją Kościuszkowską i Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności ogłasza nabór na program stypendialny w USA dla Absolwentów Programu Kirklanda z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy finansowany ze środków Fundacji Kościuszkowskiej.

W roku akademickim 2023/2024 oferowane jest jedno stypendium trwające do 3 miesięcy (w okresie od 1 października 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.), przeznaczone na badania naukowe w akredytowanych szkołach wyższych w Stanach Zjednoczonych, w zakresie badań związanych z Polską. Fundacja Kościuszkowska zastrzega sobie prawo negocjacji długości pobytu w zależności od realnych potrzeb wynikających ze zgłoszonego projektu.   

Stypendium wynosi do 4000 USD miesięcznie, na koszty utrzymania i wyżywienia podczas pobytu w USA. Stypendium nie obejmuje kosztów ubezpieczenia medycznego ani ubezpieczenia podróży; kosztów utrzymania ani kosztów podróży członków rodziny stypendysty; kosztów publikacji; krótkich podróży na konferencje lub seminaria.

Wymagania dotyczące kandydatów:
– absolwent Programu im. L. Kirklanda
– obywatelstwo i stałe miejsce zamieszkania w jednym z pięciu krajów objętych ofertą (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina) lub miejsce zamieszkania w Polsce
– stopień minimum magistra (M.A./M.Sc.) z rozpoczętym przewodem doktorskim, preferowani są kandydaci ze stopniem doktora lub wyżej
– bardzo dobra znajomość języka angielskiego, umożliwiająca studiowanie i prowadzenie badań naukowych w USA
– dowolna dziedzina studiów i badań, konieczny związek projektu badawczego z Polską (jeżeli kandydat/ka ma kartę Polaka z tematyki projektu musi wynikać widoczna korzyść badań dla Polski, polskich uczelni lub studentów).

Kandydaci będą proszeni o wskazanie we wniosku aplikacyjnym szkoły wyższej lub innej instytucji naukowej w USA, w której chcieliby przeprowadzić swoje badania naukowe.

Wymagane dokumenty:
1.    Formularz aplikacyjny (plik Word otrzymany z Fundacji Liderzy Przemian – absolwenci Programu Kirklanda nie wypełniają formularza znajdującego się na stronie Fundacji Kościuszkowskiej) wypełniony w języku angielskim

2.  Plan badań w Stanach Zjednoczonych (do 500 słów)

3.  Zaproszenie z amerykańskiej instytucji naukowej, w której kandydat planuje prowadzić badania (wymagane dopiero na etapie rozmów kwalifikacyjnych)
4.  CV zawierające listę najnowszych publikacji kandydata z aktywnymi linkami

5.  Skan dyplomu najwyższego stopnia naukowego posiadanego przez kandydata

6. Skan strony paszportu zagranicznego ze zdjęciem

7. Aktualna fotografia

8. Aktualne świadectwo zatrudnienia lub świadectwo udziału w studiach doktoranckich

9.     Dwa listy polecające w języku angielskim na papierze firmowym instytucji polecającej; autorzy muszą mieć tytuł profesora, profesora uczelni lub doktora habilitowanego (osoby rekomendujące kandydata wysyłają je bezpośrednio do Fundacji Liderzy Przemian na adres kirkland@kirkland.edu.pl)

Plik z formularzem zgłoszeniowym można otrzymać pod adresem: kirkland@kirkland.edu.pl

Wypełniony formularz i wymagane dokumenty należy przesłać na adres: kirkland@kirkland.edu.pl

Termin składania wniosków i dokumentów – 15 listopada 2022 r.

 Procedura kwalifikacyjna:
Etap I:
– do 6 grudnia 2022 r. – wybór kandydatów na podstawie przesłanych zgłoszeń – analizy dokonań naukowych kandydata/ki, planu badań w USA
– 14-15 grudnia 2022 r. rozmowy przedstawicieli Fundacji Liderzy Przemian i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Zoom z wybranymi kandydatami
Etap II:
– II połowa lutego 2023 r. – rozmowa kwalifikacyjna wybranych kandydatów w Warszawie z komisją Fundacji Kościuszkowskiej (koszty podróży kandydata zostaną pokryte przez Fundację Liderzy Przemian)

Wszystkie pytania nt. konkursu i stypendium proszę kierować wyłącznie na adres: kirkland@kirkland.edu.pl

Dodatkowe informacje (m. in. dotyczące formatu dokumentów, autorów listów rekomendacyjnych, bardziej szczegółowych wymogów, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej i jej przebiegu itp.) znajdują się na stronie: https://thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/