• pl

SPECJALNA EDYCJA – KIRKLAND RESEARCH

Ogłaszamy nabór na stypendia Programu Kirkland Research

na II semestr roku akademickiego 2022/23

Oferta stypendium na Program Kirkland Research na II semestr roku akademickiego 2022/23 skierowana jest do kandydatów z Ukrainy przebywających aktualnie w swoim kraju lub w Polsce oraz kandydatów z Białorusi, przebywających w Polsce. Kandydaci na stypendium powinni posiadać przynajmniej stopień doktora oraz udokumentowany dorobek w postaci publikacji. Stypendium przewidziane jest na okres jednego semestru (4 miesiące) od końca lutego 2023 do końca czerwca 2023.

DZIEDZINY, w których mogą być prowadzone badania:

·Ekonomia i zarządzanie
·Zarządzanie w biznesie, NGO, kulturze, edukacji, służbie zdrowia ·Administracja publiczna (rządowa i samorządowa)
·Prawo
·Nauki społeczne (psychologia społeczna, socjologia)
·Nauki polityczne i stosunki międzynarodowe
·Ochrona środowiska
·Zagadnienia bezpieczeństwa
·Zarządzanie kryzysowe
·Polityka rozwojowa i pomoc humanitarna

KANDYDACI

Program Kirkland Reaserch – specjalna edycja skierowany jest do:

·nauczycieli akademickich;

·pracowników naukowych;

KRYTERIA FORMALNE

·      obywatelstwo Ukrainy i miejsce zamieszkania w Ukrainie lub w Polsce, albo obywatelstwo

Republiki Białoruś i  miejsce zamieszkania w Polsce;

·      wiek do 45 lat;

•     tytuł doktora („kandydat nauk”)

•     doświadczenie w pracy naukowej – minimum 3 lata;

•     osiągnięcia naukowe, w tym publikacje;

•     znajomość języka polskiego na poziomie minimum B2 albo znajomość języka angielskiego na poziomie C1 i dodatkowo znajomość języka polskiego na poziomie A2.

Preferowane będą osoby, które nie uczestniczyły w Programie Stypendialnym im. L. Kirklanda, nie

skończyły studiów doktoranckich w Polsce.

W RAMACH PROGRAMU KIRKLAND RESEARCH OFERUJEMY:

·      Możliwość prowadzenia badań oraz napisania artykułu naukowego pod opieką doświadczonych pracowników naukowych jednego z 4 ośrodków akademickich w Polsce (Warszawa, Kraków, Wrocław, Lublin);

·      Stypendium w łącznej wysokości 8 800 PLN w 4 ratach.

Ponadto Administrator Programu zapewnia:

·      Zakwaterowanie w Polsce przez okres 4 miesięcy;

·      Ubezpieczenie KL, OC i medyczne w prywatnej służbie zdrowia;

·      Zwrot kosztów podróży do Polski i podróż powrotną (według ustalonych limitów);

·      Udział w zjeździe warsztatowo-integracyjnym stypendystów Programu Stypendialnego im. Kirklanda;

·      Pokrycie opłat za korzystanie z komunikacji miejskiej;

·      Kurs języka polskiego;

·      Fundusz na zakup materiałów i pomocy naukowych;

·      Pokrycie opłat wizowych.

PROGRAM STYPENDIUM

·      inauguracja Programu – koniec lutego 2023;

·      indywidualna praca naukowa (marzec-czerwiec 2023)

·      zjazd warsztatowo-integracyjny stypendystów;

·      szkolenia rozwojowe oraz kurs języka polskiego (marzec-czerwiec 2023),

·      program animacyjny w miastach afiliacji (marzec-czerwiec 2023),

·      uroczystość zakończenia stypendium – wręczenie dyplomów (koniec czerwca 2023 r.).

KALENDARZ I ETAPY REKRUTACJI
Termin nadsyłania aplikacji upływa 14 listopada 2022 r.

Wybór najlepszych kandydatów w dwuetapowym procesie selekcji:

I etap
ocena formalna i merytoryczna wniosków przez ekspertów z danych dziedzin (do 28 listopada 2022 r.). Osoby zaproszone do II etapu zostają powiadomione o tym mailem do 2 grudnia 2022 r.

II etap
rozmowy kwalifikacyjne prowadzone online przez komisję kwalifikacyjną (6-9 grudnia 2022 r.)

Wyniki
Informacja o ostatecznych rezultatach konkursu zostanie wysłana mailem do 15 grudnia 2022 r.

WYMAGANE DOKUMENTY

1.Formularz zgłoszeniowy wypełniony i złożony on-line:              

• ankieta danych personalnych,

• uzasadnienie chęci wzięcia udziału w Programie; projekt pobytu zawierający zarys artykułu, który miałby powstać w wyniku stypendium oraz propozycje dotyczące realizacji stypendium i plany wykorzystania zdobytej w Polsce wiedzy (4000-6000 znaków ze spacjami).

2.Dwa listy referencyjne wykazujące dotychczasowe osiągnięcia i kwalifikacje kandydata oraz nadzieje wiązane z dalszym jego rozwojem i pracą na polu zawodowym lub/i społecznym (w języku polskim, rosyjskim lub angielskim) wysłane drogą elektroniczną. Autorami listów rekomendacyjnych nie mogą być członkowie rodziny kandydata ani współmałżonkowie/partnerzy życiowi.

3.Kopia dyplomu ukończenia studiów doktoranckich / zaświadczenie o obronie doktoratu.

Badania naukowe w ramach Programu Kirkland Research mogą być realizowane w języku polskim albo angielskim. Znajomość języka polskiego ułatwia pełne skorzystanie z oferty na polskich uczelniach. Dlatego też kandydaci planujący realizację programu w języku polskim w momencie rozpoczęcia stypendium muszą znać język polski na poziomie umożliwiającym napisanie artykułu naukowego (B2). Dla kandydatów nie posiadających wystarczającej znajomości języka polskiego i planujących pisanie artykułu naukowego w języku angielskim jest możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej częściowo w języku angielskim. Ci kandydaci powinni znać język angielski co najmniej na poziomie C1 oraz dodatkowo język polski na poziomie A2.

PREFERENCJE

Kandydaci aktywni w swoich środowiskach zawodowych i społecznych

Kandydaci legitymujący się znaczącymi osiągnięciami
Kandydaci, którzy dotąd nie studiowali w Polsce

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW

Szczegółowy opis Programu oraz instrukcję wypełniania formularzy zgłoszeniowych można uzyskać bezpośrednio ze strony: kirkland.edu.pl lun poprzez korespondencję na adres: rekrutacja@kirkland.edu.pl

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić on-line.

Po wypełnieniu formularza on-line, należy wydrukować wygenerowaną przez system stronę potwierdzającą zgłoszenie. Podpisaną stronę potwierdzającą zgłoszenie wraz z załączoną aktualną fotografią kandydata należy zeskanować i wysłać pocztą elektroniczną razem z dwoma listami referencyjnymi oraz kopią dyplomu ukończenia studiów na adres: rekrutacja@kirkland.edu.pl

TERMINY ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW

Termin zgłoszeń na Program Kirkland Research w II semestrze 2022/2023 upływa:

14 listopada 2022 r.