Regulamin stypendium Kirklanda

 

 

 seminarium 1

Program Stypendialny im. Lane’a Kirklanda (zwany dalej „Programem Kirklanda”) jest długofalowym przedsięwzięciem edukacyjnym Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności powołanym do życia w 2000 roku. Jego zasadniczym celem jest dzielenie się polskimi doświadczeniami w zakresie transformacji systemowej z obywatelami innych krajów, w ramach 2- semestralnego programu edukacyjnego oraz minimum 2 tygodniowych staży zawodowych w instytucjach prywatnych i państwowych w Polsce.
W imieniu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (zwanej dalej „PAFW”) od 1 sierpnia 2016 r. programem administruje Fundacja Liderzy Przemian (zwana dalej „Administratorem Programu").

 


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Udział w Programie Kirklanda ma charakter studiów uzupełniających i dyplom nie daje żadnego stopnia ani tytułu naukowego. Stypendysta otrzymuje z uczelni na której był afiliowany certyfikat  z wykazem zajęć w których uczestniczył

§ 2

Osoba biorąca udział w Programie Kirklanda (Stypendysta) nie może jednocześnie uczestniczyć w innych Programach Stypendialnych ani pobierać stypendiów z innych źródeł.


ROZDZIAŁ II
WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W PROGRAMIE KIRKLANDA

§ 3

1.    Osoba ubiegająca się o wzięcie udziału w Programie Kirklanda musi spełnić następujące kryteria formalne:
a)    obywatelstwo i miejsce zamieszkania w jednym z krajów objętych Programem Kirklanda;
b)    wiek do 35 lat (w uzasadnionych przypadkach do 40 lat);
c)    wykształcenie wyższe (tytuł magistra lub równoważny);
d)    doświadczenie zawodowe – minimum 2 lata;
e)    znajomość języka polskiego (umożliwiająca korzystanie z zajęć akademickich, w tym pisanie pracy dyplomowej) lub - w specjalnie uzasadnionych przypadkach - znajomość języka angielskiego (w takiej sytuacji obowiązuje wskazanie przez kandydata konkretnej oferty edukacyjnej w tym języku oraz wymagana jest podstawowa znajomość języka polskiego). W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej obowiązuje znajomość jęz. polskiego co najmniej na poziomie B1 (praca pisana po polsku) oraz co najmniej A1 (praca pisana po angielsku).
f)    stan zdrowia pozwalający na pełną realizację Programu Kirklanda.
2.    Wśród osób ubiegających się o wzięcie udziału w Programie Kirklanda preferowane są osoby aktywne w swoich środowiskach zawodowych i społecznych, osoby wyróżniające się znaczącymi osiągnięciami oraz osoby, które dotąd nie studiowały w Polsce.
3.    Nie może ubiegać się o wzięcie udziału w Programie Kirklanda osoba posiadająca kartę stałego pobytu w Polsce.

§ 4

Proces wyboru najlepszych kandydatów składa się z trzech części: etap I obejmuje ocenę wniosków pod względem formalnym, podczas etapu II wnioski oceniane są pod względem merytorycznym przez specjalistów z danej dziedziny, a na etap III składają się rozmowy kwalifikacyjne. Na rozmowę kwalifikacyjną zapraszane są osoby, których wniosek został oceniony przez ekspertów na ocenę minimum dobrą,  znające język polski na wymaganym poziomie i których projekt jest zgodny z celami Programu.

§ 5

1.    Osoba ubiegająca się o wzięcie udziału w Programie Kirklanda może zostać wpisana na listę podstawową, warunkową lub rezerwową.
2.    Do wzięcia udziału w Programie Kirklanda kwalifikowane są osoby z listy podstawowej.
3.    Osobie ubiegającej się o wzięcie udziału w Programie Kirklanda istnieje możliwość przyznania tzw. nominacji warunkowej. Osoba taka wpisywana jest na tzw. listę warunkową. Oznacza to, że ww. osoba może zostać zakwalifikowana do wzięcia udziału w Programie Kirklanda pod warunkiem osiągnięcia znajomości języka polskiego na poziomie potrzebnym do pełnej realizacji Programu Kirklanda. Postęp w znajomości języka polskiego weryfikowany jest dodatkowym egzaminem językowym organizowanym przez Ambasadę, Konsulat RP w danym kraju lub inny wskazany przez Administratora Programu podmiot.
Osoby znajdujące się na tzw. liście rezerwowej mają szansę na wejście na podstawową listę osób nominowanych do wzięcia udziału w Programie Kirklanda w przypadku, gdy inny kandydat z listy podstawowej zrezygnuje z udziału w Programie Kirklanda lub zaistnieją inne okoliczności.

§ 6

Osoba, która spełni kryteria wskazane w § 3 Regulaminu i zostanie zakwalifikowana do wzięcia udziału w Programie Kirklanda zobowiązana jest, przed przyjazdem do Polski, przysłać wypełniony formularz medyczny oraz podpisać umowę z Administratorem Programu tzw. terms of appointment (zwaną dalej „umową stypendialną”).

§ 7

Osoba, która spełni kryteria formalne wskazane w § 3 Regulaminu i zostanie zakwalifikowana do wzięcia udziału w Programie Kirklanda oraz wywiąże się z obowiązków wymienionych w § 4 Regulaminu staje się uczestnikiem Programu Kirklanda (zwanym dalej „Stypendystą”), z zastrzeżeniem § 2 Regulaminu.

§ 8

Decyzje o zakwalifikowaniu do Programu Kirklanda podejmuje Komisja Rekrutacyjna Programu i nie ma możliwości odwołania od tej decyzji. O zakwalifikowaniu kandydata do udziału w Programie Kirklanda informuje Administrator Programu. Administrator Programu nie ma obowiązku informowania o przyczynach nie zakwalifikowania osoby do wzięcia udziału w Programie Kirklanda


ROZDZIAŁ III
WARUNKI UDZIAŁU W PROGRAMIE KIRKLANDA. OBOWIĄZKI STYPENDYSTY

§ 9

1.    Stypendysta, podczas udziału w Programie Kirklanda, otrzymuje stypendium na zasadach określonych w umowie stypendialnej, o której mowa w § 4 Regulaminu.

2.    Stypendysta, podczas udziału w Programie Kirklanda, zobowiązany jest do:
a)    przestrzegania postanowień Regulaminu;
b)    przestrzegania warunków umowy stypendialnej określającej zasady udziału Stypendysty w Programie Kirklanda;
c)    pobytu w Polsce w okresie wskazanym w umowie stypendialnej;
d)    przestrzegania programu pobytu Stypendysty, o którym mowa w rozdziale VII Regulaminu;
e)    uczestniczenia w programie przygotowawczo-orientacyjnym;
f)    uczestniczenia w ustalonym programie edukacyjnym w wyznaczonej uczelni w Polsce;
g)    nauki języka polskiego i podnoszenia poziomu znajomości tego języka, w szczególności poprzez uczestnictwo w  zorganizowanych przez Koordynatora Regionalnego kursach języka polskiego;
h)    uczestniczenia w zjazdach wszystkich stypendystów organizowanych w wyznaczonych miastach dla całej grupy Stypendystów;
i)    odbycia stażu zawodowego (minimum 2 tygodnie) w instytucji ustalonej lub uzgodnionej z Koordynatorem Regionalnym; Pierwsza część stażu (min 1 tydzień) powinna się odbyć w I semestrze
j)    wykonywania, w porozumieniu z Administratorem Programu, określonych działań na rzecz całej grupy Stypendystów;
k)    rozliczenia się z bibliotekami wyższych uczelni bądź instytucji naukowych przed końcem udziału w Programie Kirklanda, na zasadach określonych w umowie stypendialnej.

§ 10

Bezpośrednim opiekunem Stypendysty jest Koordynator Regionalny, który jest odpowiedzialny za grupę Stypendystów przebywających w danym ośrodku akademickim w Polsce lub Kierownik Programu w przypadku braku Koordynatora Regionalnego.

§ 11

Indywidualnym Opiekunem Naukowym (tutor) Stypendysty jest pracownik naukowy uczelni, przydzielony Stypendyście przez Koordynatora Regionalnego w porozumieniu z Administratorem Programu.

§ 12

1.    Stypendysta zobowiązany jest do realizacji programu edukacyjnego i naukowego uzgodnionego z Opiekunem Naukowym i Koordynatorem Regionalnym.
2.    Rocznie obowiązuje udział w 12 zajęciach dotyczących dziedziny stypendysty (90 min x 12) oraz lektorat z języka polskiego. W I semestrze należy odbyć min. 6 zajęć nie licząc lektoratu.
3. Stypendysta ma obowiązek spotykania się z Koordynatorem Regionalnym w celu omówienia realizacji ww. programu na zasadach określonych w umowie stypendialnej.
4. Stypendysta zobowiązany do spotkań z Opiekunem Naukowym w celu omówienia postępów naukowych na zasadach określonych w umowie stypendialnej.

§ 13

1.    Stypendysta, co miesiąc, oceniany jest przez Opiekuna Naukowego i Koordynatora Regionalnego pod kątem postępów naukowych, znajomości języka polskiego oraz wywiązywania się z obowiązków wskazanych w umowie stypendialnej lub Regulaminie.
2.    Przy pierwszej negatywnej ocenie Stypendysta otrzymuje ostrzeżenie na piśmie, przy drugiej – zostaje zawieszona wypłata stypendium, przy trzeciej negatywnej ocenie – następuje wypowiedzenie umowy ze Stypendystą ze skutkiem natychmiastowym, co oznacza zakończenie udziału Stypendysty w Programie Kirklanda.

§ 14

Stypendysta zobowiązany jest do napisania i prezentacji dwóch prac semestralnych, które składają się na pracę dyplomową na zasadach określonych w umowie stypendialnej.

§ 15

1.    Stypendysta zobowiązany jest do napisania pracy dyplomowej oraz jej obrony, na zasadach określonych w umowie stypendialnej.
2.    Praca dyplomowa pisana w ramach stypendium może mieć charakter naukowy lub praktyczny (w tym przypadku praca dyplomowa powinna zawierać wstęp naukowy).
3.    Napisanie i obrona pracy dyplomowej stanowi warunek uzyskania przez Stypendystę dyplomu, wypłaty ostatniej raty stypendium oraz przekazania na własność notebooka.

§ 16

Stypendysta zobowiązany jest do informowania Koordynatora Regionalnego o terminach wszystkich wyjazdów poza granice Polski, (także w ramach przewidzianych programem przerw w czasie udziału w Programie Kirklanda). Termin oraz sposób przekazywania ww. informacji powinien zostać uzgodniony z Koordynatorem Regionalnym.

§ 17

Stypendysta zobowiązany jest do wypełniania ankiet ewaluacyjnych i innych, w trakcie udziału w Programie oraz po jego zakończeniu.

§ 18

Podanie w formularzu zgłoszeniowym do udziału w Programie Kirklanda, formularzu medycznym lub potwierdzeniu rejestracji on-line nieprawdziwej bądź niepełnej informacji może stanowić podstawę wypowiedzenia przez Administratora Programu umowy stypendialnej ze skutkiem natychmiastowym, skutkujące zakończeniem udziału Stypendysty w Programie Kirklanda ze wszystkimi konsekwencjami określonymi w umowie stypendialnej, w szczególności obowiązek zwrotu przez Stypendystę sprzętu komputerowego (notebooka). Powyższe może też stanowić podstawę zawieszenia wypłaty stypendium Stypendyście.

§ 19

Okoliczności, w których może dojść do zawieszenia wypłaty stypendium, rozwiązania lub wypowiedzenia umowy stypendialnej, w tym ze skutkiem natychmiastowym przez Administratora Programu, z uwzględnieniem § 13 i § 18 Regulaminu oraz wiążące się z tym konsekwencje określa umowa stypendialna.

§ 20

1.    Stypendyści przyjeżdżający do Polski z dziećmi są zobowiązani do zapewnienia dzieciom opieki oraz edukacji, jeśli podlegają obowiązkowi szkolnemu lub przedszkolnemu. Z tego obowiązku wywiązują sie we własnym zakresie.
2.    Administrator Programu nie pokrywa żadnych kosztów związanych z przyjazdem, utrzymaniem i ubezpieczeniem jakiegokolwiek członka rodziny Stypendysty, ani nie ponosi odpowiedzialności za pobyt członków rodziny Stypendysty w Polsce.   


ROZDZIAŁ IV
OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA PROGRAMU

§ 21

Administrator Programu zobowiązany jest do:
a)    formalnej afiliacji Stypendystów w ośrodkach akademickich;
b)    organizacji spraw mieszkaniowo-bytowych Stypendystów podczas pobytu w Polsce w trakcie udziału w Programie Kirklanda, na zasadach określonych w umowie stypendialnej;
c)    koordynowania i nadzoru działalności uczelni, z którymi podpisane zostały umowy w zakresie realizacji Programu Kirklanda;
d)    Koordynowanie prac Koordynatorów Regionalnych;
e)    podejmowania ostatecznej decyzji dotyczącej wyboru opiekunów naukowych, o których mowa w § 11 Regulaminu;
f)    monitorowania postępów Stypendystów i oceny realizacji przez nich programu edukacyjnego i naukowego;
g)    organizacji uroczystości zakończenia Programu Kirklanda;
h)    wspierania inicjatyw aktywizująco-społecznych podejmowanych przez Stypendystów podczas pobytu na Programie Kirklanda;
i)    wspierania inicjatyw Stypendystów po powrocie do kraju oraz prowadzenia innych działań poststypendialnych, przewidzianych m.in. w zakresie zadań Koordynatora ds. poststypendialnych.
Administrator Programu ponosi odpowiedzialność za:
a)    organizację uroczystej inauguracji, programu orientacyjnego oraz zjazdów wszystkich stypendystów (współpraca z Koordynatorem Regionalnym) w ramach Programu Kirklanda;
b)    organizację konferencji dla byłych Stypendystów.

§ 22

Do finansowych zobowiązań Administratora Programu wobec Stypendysty należy:
a)       wypłata stypendium, o którym mowa w § 8 Regulaminu, w wysokości i zasadach ustalonych w umowie stypendialnej,
b)    pokrycie kosztów zakwaterowania Stypendysty w pokoju jednoosobowym w domu studenckim w jednym ze wskazanych przez Administratora Programu ośrodków akademickich w Polsce lub w wynajętym przez Stypendystę mieszkaniu w wysokości równej opłacie za zakwaterowanie w domu akademickim, na zasadach uzgodnionych przez Stypendystę z Administratorem Programu;
c)       zwrot ceny biletu do Polski i biletu powrotnego do kraju Stypendysty według ustalonych limitów;
d)    innych kosztów określonych w umowie stypendialnej.

§ 23

1.    Administrator Programu pokrywa koszty ubezpieczenia Stypendysty na czas jego udziału w Programie Kirklanda na zasadach określonych w umowie stypendialnej.
2.    Ubezpieczenie obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski.

§ 24

1.    Administrator Programu, w ramach przyznanego stypendium, przekazuje Stypendyście do nieodpłatnego korzystania notebooka na czas udziału w Programie Kirklanda.
2.    Ww. notebook może przejść na własność Stypendysty po zakończeniu udziału w Programie Kirklanda, rozliczeniu i uzyskaniu dyplomu przez Stypendystę, na zasadach określonych w umowie stypendialnej.

§ 25

Uczelnie, na podstawie podpisanych z nimi umów, sprawują nad afiliowaną w danym mieście grupą Stypendystów opiekę naukową i edukacyjną, wykonują prace administracyjne oraz koordynują i nadzorują prace związane z realizacją Programu Kirklanda w okresie objętym umową. Na ww. działania Administrator Programu przekazuje uczelniom środki finansowe.


ROZDZIAŁ V
OBOWIĄZKI KOORDYNATORA REGIONALNEGO WOBEC STYPENDYSTY

§ 26

1.Obowiązki Koordynatora Regionalnego, w sposób szczegółowy, określone są w umowie zawartej pomiędzy Administratorem Programu a daną uczelnią.
2. Koordynator Regionalny zobowiązany jest w szczególności do:
a) wyszukiwania odpowiednich kursów edukacyjno-naukowych dla poszczególnych Stypendystów zgodnie z ich indywidualnymi programami naukowymi, wykształceniem i rodzajem działalności zawodowej/naukowej;
b) przedstawienia Administratorowi Programu kandydatów na opiekunów naukowych odpowiedzialnych za program edukacyjny Stypendystów;
c) ścisłej współpracy z powołanymi opiekunami naukowymi;
d) sprawowania nadzoru nad działalnością opiekunów naukowych;
f) pomocy Stypendystom w rozwiązywaniu problemów bytowo-administracyjnych;
g) zorganizowania cyklu spotkań naukowych dla całej grupy Stypendystów afiliowanych w danym ośrodku akademickim prowadzonych kolejno przez opiekunów naukowych;
h) pomocy w załatwieniu wszelkich formalności związanych ze stażem zawodowym Stypendystów;
i) organizacji obrony prac dyplomowych Stypendystów przy współpracy opiekunów naukowych;
j) organizacji, przy współpracy z Administratorem Programu, zjazdów wszystkich stypendystów.


ROZDZIAŁ VI
OBOWIĄZKI OPIEKUNA NAUKOWEGO WOBEC STYPENDYSTY

§ 27

1. Obowiązki opiekuna naukowego, w sposób szczegółowy, określone są w umowie zawartej pomiędzy Administratorem Programu a daną uczelnią.
2. Opiekun naukowy zobowiązany jest w szczególności do:
a)    ustalenia programu naukowego Stypendysty (wykłady, konferencje, seminaria);
b)    regularnego kontaktu ze Stypendystą w celu omówienia postępów naukowych Stypendysty na zasadach określonych w umowie stypendialnej i w umowie z uczelnią;
c)    ustalenia tematów prac semestralnych i pracy dyplomowej oraz konsultacji przy ich pisaniu, udzielenia wskazówek bibliograficznych
d)    umożliwienia zaprezentowania dwóch prac semestralnych Stypendysty wobec członków seminarium specjalizacyjnego oraz oceny tych prac;
e)    oceny pracy dyplomowej Stypendysty napisanej w języku polskim lub w języku angielskim w przypadku odbywania studiów w tym języku;
f)    Opiekun naukowy ma prawo odmowy przyjęcia pracy niezrozumiałej językowo lub zawierającej liczne błędy językowe. W takim przypadku zastosowanie znajduje odpowiedni paragraf umowy stypendialnej.
g)    recenzji artykułów naukowych powstałych na podstawie pracy semestralnej/dyplomowej Stypendysty;
h)    wygłoszenia jednego wykładu w semestrze dla całej grupy Stypendystów afiliowanych w danym mieście;
i)    udziału w procesie recenzowania i obrony prac dyplomowych Stypendystów;


ROZDZIAŁ VII
PROGRAM POBYTU STYPENDYSTY

§ 28

Stałe komponenty programu pobytu Stypendysty podczas udziału w Programie Kirklanda:

1.Program orientacyjno-przygotowawczy
-   Program zaczyna się w drugiej połowie września i trwa 10 dni.
-    Na program merytoryczny składa się m.in.: lektorat z języka polskiego, wykłady dotyczące historii Polski XX w., polskiej polityki zagranicznej, transformacji gospodarki, polskiej kultury, spotkania w instytucjach, urzędach, organizacjach pozarządowych oraz program kulturalno-turystyczny.
-    Obecność na zajęciach merytorycznych jest obowiązkowa.

2.Inauguracja Programu
-    Organizowana jest przez uczelnię organizującą program orientacyjny lub uczelnię współpracującą z programem przy współpracy z Administratorem Programu.
-    Stałym elementem jest wykład inauguracyjny i przedstawienie aktualnej grupy Stypendystów.

3. Dwusemestralne studia w jednym z ośrodków akademickich
-   Stypendysta w projekcie pobytu powinien zasugerować miejsce studiów w Polsce, ale ostateczna decyzja należy do Administratora Programu.
-   Udział w zajęciach dotyczących dziedziny Stypendysty na zasadach określonych w umowie stypendialnej.
-   Napisanie prac wymaganych w umowie jest warunkiem otrzymywania stypendium.

4.    Zjazdy wszystkich stypendystów
W trakcie pobytu organizowane są 4 zjazdy dla całej grupy Stypendystów Programu Kirklanda w miastach afiliacji Stypendystów. Ich celem jest zapoznanie stypendystów z innymi uczelniami oraz miastami/regionami Polski.
Obecność Stypendystów na spotkaniach jest obowiązkowa.

5.    Staż zawodowy
-    Obowiązkowe jest odbycie przez Stypendystę minimum 2-tygodniowego stażu zawodowego.
-    Pierwsza część stażu (min 1 tydzień) powinna się odbyć w I semestrze
-    Preferowane są  okresy kontynuacji stażu kiedy nie ma zajęć na uczelni. Dopuszczane są także inne terminy pod warunkiem, że nie kolidują z programem edukacyjnym Stypendysty.

6.    Obrona pracy dyplomowej
-    Obrona pracy odbywa się w mieście afiliacji Stypendysty i jest organizowana przez Koordynatora Regionalnego.
-    Pierwsze pytanie komisji egzaminacyjnej dotyczy prezentacji pracy dyplomowej (prezentacja powinna zawierać tezę, cele i wnioski), pozostałe pytania leżą w  gestii komisji egzaminującej.
-    Komisja egzaminacyjna może nominować Stypendystów do dyplomu z wyróżnieniem. Decyzję o przyznaniu dyplomu z wyróżnieniem podejmuje Administrator Programu po konsultacji z PAFW.

7.    Uroczystość zakończenia Programu
-   Uroczystość rozdania dyplomów zwyczajowo odbywa się w Warszawie.

8.    Inne działania:
-   działania aktywizacyjno-społeczne w czasie udziału w Programie Kirklanda,
-   działania post-stypendialne.


ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 29

1.    Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
2.    Niniejszy Regulamin zastępuje dotychczas obowiązujący Regulamin.
3.    Niniejszy Regulamin obowiązuje rocznik programu 2016/2017 i kolejne