facebook_page_plugin

Zasady rekrutacji

________________________________________________________________________________________

Konkurs na stypendia im. Lane’a Kirklanda ogłaszany jest zazwyczaj na przełomie listopada i grudnia, zaś termin zgłoszeń upływa w marcu. Informacja o konkursie dostępna jest na stronie internetowej Programu i na facebooku, na stronach Programu: www.kirkland.edu.pl i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności: www.pafw.pl, a także na stronach polskich placówek dyplomatycznych w krajach objętych Programem i na stronach zaprzyjaźnionych organizacji pozarządowych.

O stypendium mogą się ubiegać posiadający wyższe wykształcenie młodzi liderzy z 11 krajów: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanu, Ukrainy i Uzbekistanu zainteresowani rozwojem demokracji, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach i w regionie.

Do udziału w Programie zaproszeni są przede wszystkim:

 • nauczyciele akademiccy
 • eksperci, politycy, pracownicy instytucji rządowych i samorządowych
 • przedsiębiorcy, menedżerowie
 • liderzy organizacji pozarządowych, animatorzy kultury i aktywności obywatelskiej
 • dziennikarze

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.    Formularz zgłoszeniowy wypełniony on-line:
•    ankieta danych personalnych
•    uzasadnienie chęci wzięcia udziału w Programie; projekt pobytu zawierający zarys pracy, która miałaby powstać w wyniku stypendium oraz propozycje dotyczące realizacji stypendium i plany wykorzystania zdobytej w Polsce wiedzy (4000-6000 znaków ze spacjami).
2.    Dwa listy referencyjne wykazujące dotychczasowe osiągnięcia i kwalifikacje kandydata oraz nadzieje wiązane z dalszym jego rozwojem i pracą na polu zawodowym lub/i społecznym (według wzoru w języku polskim, rosyjskim lub angielskim) wysłane drogą elektroniczną.
3.    Kopia dyplomu ukończenia studiów (ewentualnie kopia dyplomu kandydata nauk) wysłane drogą elektroniczną.

Na stronie Programu znajduje się e-formularz, który należy wypełnić on-line w języku polskim lub angielskim przed terminem wskazanym w ogłoszeniu.
Po wypełnieniu formularza on-line, należy wydrukować wygenerowaną przez system stronę potwierdzającą zgłoszenie. Podpisaną stronę wraz z załączoną aktualną fotografią kandydata należy zeskanować i wysłać pocztą elektroniczną razem z dwoma listami referencyjnymi oraz kopią dyplomu ukończenia studiów na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

________________________________________________________________________________________

PRZYKŁADOWY FORMULARZ W PDF

________________________________________________________________________________________

Najlepsi kandydaci wybierani są w trzyetapowym procesie selekcji:

I etap – ocena spełnienia wymogów formalnych, które są następujące:

 • obywatelstwo i miejsce zamieszkania w jednym z krajów objętych Programem posiadacze kart stałego pobytu w Polsce nie mogą ubiegać się o stypendia Kirklanda
 • wykształcenie pełne wyższe (tytuł magistra/specjalista)
 • wiek do 40 lat
 • Doświadczenie zawodowe – minimum 2 lata.
 • Znajomość języka polskiego umożliwiająca korzystanie z zajęć akademickich, w tym pisanie pracy dyplomowej. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej obowiązuje znajomość jęz. polskiego co najmniej na poziomie B1.
 • Dla kandydatów spoza Ukrainy i Białorusi możliwa jest opcja studiowania w języku angielskim (poziom znajomości min. B1) pod warunkiem wskazania przez kandydata konkretnej oferty edukacyjnej w tym języku. W takim przypadku akceptowana jest podstawowa znajomość języka polskiego ( A1).

Ponadto tematyka badań powinna zgodna z następującymi dziedzinami:

 • ekonomia i zarządzanie (biznes, NGO, kultura, ochrona środowiska, służba zdrowia, edukacja)
 • administracja publiczna (rządowa i samorządowa)
 • administracja biznesu
 • prawo
 • nauki społeczne
 • nauki polityczne i stosunki międzynarodowe
 • ochrona środowiska
 • zagadnienia bezpieczeństwa
 • zarządzanie kryzysowe
 • polityka rozwojowa i pomoc humanitarna

II etap – ocena wniosków stypendialnych kandydatów

Jednym z elementów formularza zgłoszeniowego jest tzw. projekt pobytu, czyli rodzaj listu motywacyjnego zawierający:

 • Główny cel stypendium
 • Umiejscowienie tematyki projektu w kontekście doświadczeń zawodowych (naukowych) kandydata
 • Proponowany program i miejsce studiów w Polsce
 • Proponowany charakter stażu zawodowego i typ instytucji, w której kandydat chciałby go odbywać
 • Znaczenie projektu stypendialnego dla: dziedziny reprezentowanej przez kandydata, instytucji macierzystej, kraju i własnej kariery zawodowej (naukowej)
 • Uzasadnienie udziału w Programie Kirklanda (wpływ pobytu w Polsce na realizację projektu)
 • Plany związane z ukończeniem proponowanego projektu
 • Projekty te oceniane są przez specjalistów reprezentujących daną dziedzinę. Spośród osób ocenionych na ocenę bardzo dobrą i dobrą komisja kwalifikacyjna wybiera kandydatów zaproszonych na rozmowy kwalifikacyjne.

III etap – rozmowy kwalifikacyjne

Rozmowy kwalifikacyjne odbywają się w Ambasadach RP (np. w Kijowie, Mińsku, Tbilisi) lub w Konsulatach RP. Rozmowy prowadzone są przez Komisję Kwalifikacyjną zatwierdzoną przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. w języku polskim lub angielskim (w przypadku deklaracji studiów w tym języku).
Informacja o nominacjach na stypendia oraz informacja dla kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani na stypendia w danym roku wysyłana jest w maju pocztą elektroniczną.

 

 ________________________________________________________________________________________

KONKURS NA STYPENDIA W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

REGULAMIN Programu Stypendialnego im. Lane'a Kirklanda

CELE I HISTORIA PROGRAMU 

FAQ

Kirkland logo new 2018 bottom1

Adres

Biuro Programu Stypendialnego im. Lane'a Kirklanda

Fundacja Liderzy Przemian

Al. Jerozolimskie 133 lok. 56

02-304 Warszawa 

fundacja@leadersofchange.pl

PAFW Medium2

Search