facebook_page_plugin

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności została założona przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości, utworzony na mocy ustawy „O popieraniu demokracji w Europie Wschodniej” (SEED Act), uchwalonej w 1989 roku przez Kongres USA.

Fundacja, kierowana przez niezależną Radę Dyrektorów, rozpoczęła swoją działalność w 2000 roku z podwójną misją: wspierania procesu konsolidacji polskich przemian zapoczątkowanych w 1989 roku, a także dzielenia się polskimi doświadczeniami w zakresie transformacji z innymi krajami postkomunistycznymi. Obecnie PAFW realizuje programy w trzech obszarach tematycznych: edukacji, rozwoju społeczności lokalnych i dzielenia się polskimi doświadczeniami z transformacji. W Polsce programy Fundacji koncentrują się na obszarach wiejskich i w małych miastach. Dominują w nich dwa motywy: wyrównywanie szans edukacyjnych, połączone z modernizacją oświaty, a także wyzwalanie i wspieranie energii obywatelskiej w lokalnych społecznościach.

Działalność Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności została doceniona przez Międzynarodowe Forum Ekonomiczne w Krynicy, które przyznało jej Nagrodę dla Organizacji Pozarządowej Europy Środkowo-Wschodniej Roku 2008, przede wszystkim za przedsięwzięcia o charakterze międzynarodowym. W roku 2014 Fundację uhonorowała amerykańska Rada Atlantycka (The Atlantic Council) przyznając jej Nagrodę Wolności – za pracę na rzecz wspierania społeczeństwa obywatelskiego i demokracji w Europie Środkowo-Wschodniej.

Sposób działania
Programy Fundacji są kształtowane i prowadzone z aktywnym udziałem instytucji trzeciego sektora w Polsce. PAFW pozyskuje do współpracy organizacje pozarządowe, które posiadając odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje, mogą pełnić rolę realizatorów programów Fundacji. Organizacje te zarządzają fundacyjnymi przedsięwzięciami według zasad i procedur określonych przez PAFW.

Zainteresowani uzyskaniem finansowego wsparcia ze strony PAFW ubiegają się o dotacje bezpośrednio u realizatora programu, natomiast decyzje w sprawie przyznania dotacji podejmują niezależne komisje ekspertów.

Obok działalności na terenie Polski, drugim kierunkiem zaangażowania Fundacji jest dzielenie się polskim doświadczeniem w zakresie transformacji z innymi krajami.

Rozpoczynając w 2000 roku swoją działalność Fundacja uruchomiła dwa programy służące realizacji tego celu. Pierwszy z nich to „Przemiany w Regionie” (RITA), w ramach którego stworzone zostały warunki zachęcające do rozwoju współpracy polskich organizacji pozarządowych oraz innych instytucji z partnerami z krajów sąsiedzkich. Drugi to Program Stypendialny im. Lane’a Kirklanda, adresowany do wyróżniających się przedstawicieli różnych środowisk krajów regionu, zainteresowanych doświadczeniami Polski w zakresie przemian wewnętrznych oraz integracji europejskiej. W 2004 roku zostało wyłonione trzecie przedsięwzięcie – wizyty studyjne do Polski dla liderów studenckich oraz młodych profesjonalistów z Europy Wschodniej – „Study Tours to Poland” (STP).

W ramach „STP”, wspólnie z Kolegium Europejskim w Natolinie oraz the German Marshall Fund of the United States, Fundacja uruchomiła w 2013 roku Warszawską Letnią Akademię Euro-Atlantycką (WEASA). Inicjatywa ta skierowana jest do młodych analityków, ekspertów i doradców z krajów Partnerstwa Wschodniego, zajmujących się relacjami transatlantyckimi, integracją europejską oraz transformacją ustrojową.

Programy PAFW są zarządzane przez jej partnerów – organizacje pozarządowe, których liderzy posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji tego typu przedsięwzięć. Na powyższe programy Fundacja przeznacza ok 2 mln USD rocznie.

 

Strona domowa PAFW: www.pafw.pl

 

 

Administrator Programu

Fundacja Liderzy Przemian została powołana do życia w lutym 2016 r. z zadaniem administrowania dwoma, działającymi od lat, programami Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności –Programem Stypendialnym im. Lane’a Kirklanda i Programem Study Tours to Poland.

Fundator Programu

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności została założona przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości, utworzony na mocy ustawy „O popieraniu demokracji w Europie Wschodniej” (SEED Act), uchwalonej w 1989 roku przez Kongres USA.

 

Kirkland logo new 2018 bottom1

Adres

Biuro Programu Stypendialnego im. Lane'a Kirklanda

Fundacja Liderzy Przemian

Al. Jerozolimskie 133 lok. 56

02-304 Warszawa 

fundacja@leadersofchange.pl

PAFW Medium2

Search